Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wzór uchwały o powołaniu zarządu spółki z o.o.

Aneta Kułakowska12 lutego 2018Komentarze (0)

Drogi Czytelniku, w ostatnim czasie pojawiły się 2 wpisy na blogu dotyczące odwołania: Jak odwołać Prezesa Zarządu i Wzór uchwały zgromadzenia o odwołaniu Prezesa Zarządu. Dlatego też postanowiłam opowiedzieć Tobie dzisiaj o powołaniu do zarządu spółki z o.o. oraz zamieścić przykładowy wzór uchwały o powołaniu zarządu spółki z o.o.

Uchwała o powołaniu zarządu spółki z o.o.

Wzór uchwały o powołaniu zarządu spółki z o.o.

Jak już zapewne wiesz, jedną z form wyboru członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest powołanie go w drodze uchwały wspólników. Mamy z tym do czynienia chociażby w przypadku, gdy umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień lub nie zawiera innych postanowień w tym zakresie.

Zgodnie z art. 201 § 4 k.s.h.

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Uchwała ta jest z reguły podejmowana na zgromadzeniu wspólników. Uchwała może być również jednak podjęta bez odbycia zgromadzenia wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne oraz pod warunkiem że odmienna regulacja tej kwestii znajdzie się w umowie spółki. A odmienna regulacja w zakresie powołania członków zarządu może dotyczyć nie tylko samego powołania przez wspólników, a także może zawierać postanowienia umożliwiające powołanie zarządu przez inny organ czy osoby.

Oznacza to, że członków zarządu spółki z o.o. może powołać rada nadzorcza, ewentualnie członkowie zarządu mogą być też powoływani bezpośrednio przez określonych wspólników w ramach praw przyznanych im w umowie spółki osobiście (tj. wspólników wymienionych w umowie spółki z imienia i nazwiska bądź brzmienia firmy czy nazwy) bądź w inny sposób (np. każdy wspólnik reprezentujący więcej niż 30% kapitału zakładowego może powołać jednego członka zarządu). Dopuszczalne jest także powołanie przez osobę trzecią, a więc przez osoby spoza spółki.

Ile członków zarządu powinna mieć spółka z o.o.?

Często przed podjęciem czynności prowadzących do założenia spółki z o.o. lub też przed podjęciem uchwał w sprawie zmiany składu osobowego w zarządzie słyszę:

Pani mecenas, a ile osób musi być w zarządzie spółki? Czy musimy powoływać kilka osób czy może być tylko jedna osoba w zarządzie?

Odpowiedź brzmi: to zależy jakie są postanowienia umowy spółki w tym zakresie.

Jeśli jesteśmy na etapie kształtowania jej treści, to nie ma problemu. Sami możemy o tym zdecydować. Z kolei, jeśli treść przesądza o ilości członków w zarządzie spółki to powołujemy ilość zgodną z umową spółki. Oczywiście, jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, można również dokonać odpowiedniej zmiany umowy spółki, aby jej treść w tym zakresie dopasować do aktualnych potrzeb.

Zgodnie z art. 201 § 2 k.s.h.:

Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.

Kodeks spółek handlowych nie wprowadza wymagania co do minimalnej liczby członków zarządu ani co do maksymalnej liczby członków zarządu, oczywiście poza tym, że musi być przynajmniej jeden członek zarządu. Nie wprowadza on też sztywnej liczby członków zarządu, ani nie narzuca ilości. Nie zakazuje on więc, aby umowa spółki stanowiła, że zarząd składa się tylko z jednego członka, czy aby umowa spółki stanowiła, że liczba członków zarządu wynosi zawsze więcej niż jeden (np. co najmniej 3 osób lub np. między 3 a 5 osób). Umowa spółki nie musi regulować liczebności zarządu, a jeśli już to robi, może określać sztywną liczbę członków zarządu, wskazywać samo minimum, samo maksimum lub widełki.

Czy spółka z o.o. musi mieć prezesa zarządu?

Kodeks spółek handlowych nie określa osób pełniących funkcje w zarządzie inaczej niż „członkowie” lub „członkowie zarządu”. Jedynie w art. 208 § 8 k.s.h. wspomina o „prezesie zarządu”. Przepis ten nie wymaga jednak, aby w skład zarządu wchodził prezes zarządu.

Powyższe oznacza, że to od decyzji wspólników, zarówno jeśli chodzi o zapisy umowy spółki czy treść uchwały o powołaniu do zarządu, zależy czy w spółce zostanie powołany prezes zarządu, wiceprezes zarządu czy wszyscy będą członkami zarządu bez określania innej funkcji.

Zgoda na powołanie do zarządu spółki z o.o.

O zgodzie na powołanie wspomniałam we wpisie Wzór podpisu członka zarządu. Przypomnę jedynie, iż zgoda na powołanie nie wymaga szczególnej formy, jednakże ze względów dowodowych i na potrzeby jej załączenia do wniosku o wpis osoby powołanej do rejestru przedsiębiorców KRS, dobrze jakby była wyrażona na piśmie.  Inne wymagania co do zgody na powołanie może formułować sama umowa spółki z o.o. Przykładowo może ona wymagać, aby zgoda na powołanie została wyrażona w określonej formie szczególnej.

Jak już wspomniałam powyżej, do wniosku o wpis członków zarządu do KRS należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu załączenia powyższej zgody nie stosuje się w przypadku podpisania wniosku o wpis do KRS przez osobę, która podlega wpisowi jako członek zarządu, wyrażenia zgody na powołanie w protokole ze zgromadzenia wspólników powołującego osobę do zarządu, wyrażenia zgody w umowie spółki bądź udzielenia przez członka zarządu pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, np. radcy prawnemu czy adwokatowi.

Wzór uchwały o powołaniu zarządu spółki z o.o.

Co do zasady, uchwała wspólników o powołaniu członków zarządu powinna być podjęta na zgromadzeniu wspólników, w głosowaniu tajnym i bezwzględną większością głosów (chyba że umowa spółki stanowi inaczej). Powołanie członka zarządu wywołuje skutek natychmiastowy, chyba że uchwała o odwołaniu określa inny termin rozpoczęcia sprawowania funkcji.

Uchwała o powołaniu członków zarządu może również zapaść także w trybie pisemnym, bez odbycia zgromadzenia wspólników. Należy jednak się upewnić, ponieważ umowa spółki może jednak wymagać uchwały zgromadzenia wspólników, co zdarza się znacznie częściej.

Poniżej zamieszczam kolejny przykładowy wzór uchwały o powołaniu  o zarządu spółki z o.o.

UCHWAŁA Nr …

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 lutego 2018 roku

w sprawie: powołania Członka Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Umowy Spółki, niniejszym powołuje na Członka Zarządu Spółki Pana Tomasza Nowaka. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Uchwała została podjęta jednomyślnie. W głosowaniu tajnym, głosowano 500 udziałami, z których oddano 500 ważnych głosów.

 

Czytelniku, jeśli nie wiesz jak prawidłowo sporządzić uchwałę o powołaniu członka zarządu to daj znać.

*****

Przeczytaj również:

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: