Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony

Tomasz Biela        03 stycznia 2016        Komentarze (0)

Kwestię dopuszczalności powołania członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia z dnia 21 lipca 2010 r. (sygn. akt: III CZP 23/10).

Z powyższego orzeczenia wynikają dwie istotne okoliczności:

Po pierwsze, w braku odmiennej regulacji w umowie spółki – mandat członka zarządu powołanego na czas nieokreślony wygasa w terminie przewidzianym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, tj. z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

Po drugie, nie ma przeszkód, aby wspólnicy w umowie spółki określili, że powołanie członka zarządu następuje na czas nieokreślony. Zamieszczenie takiego postanowienia w umowie jest równoznaczne z wyłączeniem stosowania reguły wygaśnięcia mandatu członka zarządu z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Ponadto, w takim wypadku mandat członka zarządu wygaśnie w razie śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że powołanie członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony jest możliwe. Trzeba jednak pamiętać, aby kwestię tę uregulować w umowie spółki. Brak odpowiedniej podstawy prawnej w umowie spółki do powołania członka zarządu na czas nieokreślony będzie miał ten skutek, iż mandat powołanego na czas nieokreślony członka zarządu wygaśnie z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.?

Tomasz Biela        09 grudnia 2015        Komentarze (0)

Członkiem zarządu spółki z o.o. może być w zasadzie każda osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

Zdolnością taką dysponują osoby pełnoletnie, które nie zostały ubezwłasnowolnione (w drodze wyjątku za zgodą sądu opiekuńczego kobieta po ukończeniu szesnastego roku życia może zawrzeć związek małżeński i w ten sposób uzyskuje ona pełnoletniość).

2) nie jest prawomocnie skazana za ściśle określone przestępstwa

Wśród przestępstw, jakie są brane pod uwagę w kontekście możliwości pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o.o. wyróżnia się:

  • przestępstwa określone w Kodeksie karnym w rozdziałach XXXIII-XXXVII, tj.: przestępstwa przeciwko: ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz
  • przestępstwa wymienione w art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych.

W przypadku skazania wymagany jest upływ 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, przy czym termin ten nie może zakończyć się wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

Powinieneś także wiedzieć, że zakaz pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o.o. przez osobę skazaną nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż skazany może ubiegać się o zwolnienie z zakazu lub skrócenie jego terminu. Natomiast w odniesieniu do sprawcy przestępstwa umyślnego zakaz ma charakter bezwzględny.

3) nie orzeczono wobec niej środka karnego zakazującego pełnienie funkcji członka zarządu w spółce z o.o.

Na podstawie Kodeksu karnego sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu również w razie skazania za inne przestępstwa, niż wymienione w punkcie 2) powyżej. Przesłanką orzeczenia tego środka karnego jest poważne nadużycie stanowiska lub zawodu przy popełnieniu przestępstwa albo okazanie przez fakt popełnienia przestępstwa, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym przez prawo.

4) nie orzeczono wobec niej zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

Ponadto musisz pamiętać, że dalej idące ograniczenia co do możliwości sprawowania funkcji członka zarządu w spółce z o.o. mogą wynikać z umowy spółki. Przykładowo, w umowie spółki może być wymagane posiadanie określonego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego przez kandydata na członka zarządu.

Start nowego bloga!

Tomasz Biela        29 listopada 2015        Komentarze (0)

Witam Cię serdecznie na moim blogu!

Z ogromną radością informuję, że w dniu dzisiejszym oficjalnie wystartował blog „zarząd w spółce z o.o.”. Projekt ten ma na celu poszerzanie i pogłębianie wiedzy na temat ryzyk i problemów wynikających z pełnienia funkcji członka zarządu spółki z o.o. Więcej informacji o tym przedsięwzięciu znajdziesz w zakładce „O blogu”.

Wykorzystując tę nową platformę komunikacji, będę dzielił się z Tobą tylko praktyczną wiedzą, popartą moimi doświadczeniami zdobytymi w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej oraz prowadzenia kancelarii adwokackiej. Będę opisywał i komentował zmiany w przepisach, orzeczenia sądowe oraz rozmaite problemy, z którymi borykają się członkowie zarządu w spółce z o.o.

Zachęcam Cię do śledzenia moich wpisów oraz do bieżącego ich komentowania. Wierzę, że znajdziesz tutaj wiele cennych i wartościowych informacji.

Zapraszam do lektury :)!