Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wzór sprawozdania zarządu z działalności

Aneta Kułakowska28 marca 2019Komentarze (0)

Przyjrzałam się statystykom bloga i w ostatnim czasie tematem, który bije rekordy w wyszukiwarce jest sprawozdanie zarządu z działalności spółki. Chociaż na blogu pojawił się w ubiegłym roku jeden wpis dotyczący sprawozdania zarządu to jednak w wiadomościach mailowych prosicie o przykładowy wzór sprawozdania, który we własnym zakresie wypełnicie treścią. Postanowiłam te prośby spełnić i poniżej zamieszczam przykładowy najprostszy wzór sprawozdania.

Wzór sprawozdania zarządu z działalności Wzór sprawozdania zarządu z działalności

Dane podstawowe o Spółce

Spółka pod firmą ……… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……… powstała na mocy Umowy Spółki z dnia ………….. roku sporządzonej przez Notariusza …………….. . Rep. A nr ………………

Postanowieniem z dnia ………… roku pod sygn. akt ………..  wydanym przez Sąd Rejonowy …… …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została zarejestrowana pod numerem ………….

Władze Spółki

Założyciele w akcie notarialnym założenia Spółki, poza Umową Spółki w dniu ……………, dokonali wyboru pierwszych organów Spółki – Zarządu Spółki na 5-letnią kadencję. Na pierwszy trzyosobowy Zarząd Spółki powołani zostali:…………..

W 2018 roku nie dokonano żadnych zmian w Zarządzie Spółki.

Struktura kapitałowa na dzień 31 grudnia 2018 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ……….złotych i dzieli się na ….udziałów po ………… złotych każdy. Udziały w kapitale zakładowym posiadają osoby fizyczne i osoby prawne, tj.:………….

Wydarzenia mające wpływ na działalność Spółki w 2018 roku

…………………………………………………………………

Istotne czynniki ryzyka

Realizacja przychodów i zysków Spółki jest ściśle związana z wieloma czynnikami, mającymi wpływ na jej działalność. Najważniejsze z nich to:

  • wzrost konkurencji
  • nieosiągnięcie założonych przez Spółkę celów strategicznych
  • ryzyko zmiany przepisów prawnych
  • ryzyko utraty płynności finansowej
  • ryzyko nieterminowego regulowania płatności
  • ryzyko utraty dotychczasowych klientów

Spółka minimalizuje wystąpienie powyższych ryzyk poprzez ………………….

Wyniki finansowe

Na dzień 31.12.2018 r. sporządzone sprawozdanie finansowe wykazało zysk w wysokości ……….. zł. Podstawowe wielkości ekonomiczne ujawnione w sprawozdaniu finansowym Spółki przedstawiają się następująco:……………………

Sytuacja kadrowa

Aktualnie spółka zatrudnia ……. pracowników na umowę o pracę i współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych  z ……………..

Spółka w 2019 r. planuje zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat ………………. osób do obsługi ………………… oraz zamierza rozpocząć współpracę z …….. osobami do ………………

Przewidywany rozwój Spółki

W następnych latach Spółka w dalszym ciągu zamierza kontynuować działania związane z pozyskiwaniem nowych klientów. Ofertę swoich usług będzie kierować głównie do ………………….. poprzez podjęcie następujących działań ………………………….

Ponadto Spółka planuje podwyższenie kapitału o ……………. poprzez ……………… i pozyskanie nowego inwestora w osobie …………………..

Zarząd nie przewiduje w 2019 roku zagrożeń dla działalności Spółki i ocenia ryzyko ewentualnych niekorzystnych zmian na rynku jako niskie. W związku z perspektywą intensywnych działań w celu dotarcia do nowej grupy klientów oraz pozyskaniem nowego inwestora, Zarząd ocenia perspektywę dalszego funkcjonowania Spółki jako pomyślną i będzie kontynuował działania mające na celu zwiększenie wartości majątku Spółki.

Wnioski do Zgromadzenia Wspólników

Zarząd Spółki wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018 i udzielenie absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje w Zarządzie.

Ponadto Zarząd proponuje, aby zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 przeznaczyć w całości na pokrycie straty za 2017 rok.

Miejscowość, dnia ……….

Podpisy Zarządu:……

 

Sprawozdanie Spółki podpisuje cały aktualny skład Zarząd Spółki. Tak jak wspomniałam na początku, wzór jest prosty, przykładowy i ma stanowić dla Was bazę do sporządzenia własnych sprawozdań. Mam jednak nadzieję, że będzie pomocny.

 *****

Zapraszam na mojego drugiego bloga Rodo w spółce z o.o.

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Przedmiot działalności spółki z o.o.

Kto podpisuje dokumenty do KRS

Kto ustala wynagrodzenie członków zarządu, jeśli umowa spółki tego nie określa

Uchwała o dalszym istnieniu spółki

Umowa z jedynym członkiem zarządu będącym jednocześnie jedynym wspólnikiem

Rezygnacja członka zarządu złożona mailem

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: