Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Aneta Kułakowska10 kwietnia 2018Komentarze (0)

Czytelniku, całkiem niedawno pisałam o obowiązku zarządu spółki z o.o. sporządzania sprawozdań finansowych. Tym razem opowiem Ci czym jest sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Sporządzenie sprawozdania finansowego nie kończy obowiązków zarządu spółki z o.o. wynikających z zamknięcia roku obrotowego. Zarząd zobowiązany jest również do sporządzenia sprawozdania z działalności spółki z o.o.

 

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Pani mecenas, a czym jest sprawozdanie działalności i co mam w nim napisać?

Gdybym miała odpowiedzieć krótko to powiedziałabym, że sprawozdanie z działalności spółki to skrócony opis tego co działo się w spółce z o.o. przez cały ostatni rok.

Z kolei, jeśli zerkniemy w przepisy to dowiemy się, że sprawozdanie z działalności powinno zawierać wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej spółki, w tym ocenę efektów jej działalności oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. Ponadto powinno obejmować wskaźniki finansowe i niefinansowe, jeżeli jest to istotne dla oceny sytuacji spółki, oraz dodatkowe wyjaśnienia do kwot zawartych w sprawozdaniu finansowym. A nawet informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia. Oprócz informacji finansowych pisemne sprawozdanie zarządu powinno zawierać informacje podstawowe, w tym o siedzibie i adresie spółki, położeniu zakładów produkcyjnych czy oddziałów, formie prawnej jednostki gospodarczej, o jej działalności i liczbie zatrudnionych pracowników.

Żaden przepis jednak nie podaje gotowego wzoru sprawozdania z działalności. Określa tylko zakres informacji, które powinny być w nim zawarte. Jednak katalog informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności nie jest zamknięty. Wskazuje nam jedynie pewien zakres minimalny pozostawiając zarządowi spółki z o.o. decyzję co do zakresu sprawozdania.

Zakres sprawozdania z działalności spółki z o.o.

Proponuję, aby sięgnąć do treści przepisu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, aby dowiedzieć się co zdaniem ustawodawcy powinno zawierać sprawozdanie z działalności spółki:

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

2) przewidywanym rozwoju jednostki;

3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;

4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;

5) udziałach własnych, w tym:

a) przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów,

d) liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;

6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

7) instrumentach finansowych w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń;

Przykładowe zestawienie informacji do sprawozdania z działalności 

Poniżej zamieściłam przykładowe zestawienie informacji do ujęcia w sprawozdaniu z działalności spółki z o.o.

Informacje ogólne

 1. Podstawowe informacje o spółce
 2. Kapitał zakładowy spółki
 3. Władze spółki
 4. Udziałowcy spółki
 5. Organizacja spółki
 6. Obszary działalności podstawowej spółki

Sytuacja finansowa spółki

 1. Ocena sytuacji finansowej
 2. Analiza rachunku zysków i strat
 3. Analiza aktywów i pasywów
 4. Analiza przepływów pieniężnych
 5. Wskaźniki finansowe i niefinansowe
 6. Rodzaje i ocena ryzyka operacyjnego i finansowego
 7. Przyjęta przez spółkę polityka zarządzania ryzykiem finansowym i zastosowane instrumenty finansowe zabezpieczające przed ryzykiem

Ocena działalności spółki

 1. Podsumowanie wyników i kierunki rozwoju działalności spółki
 2. Pozyskanie nowych rynków zbytu i wdrożenie nowych produktów/usług
 3. Nabycie i sprzedaż nieruchomości/przedsiębiorstw/udziałów/akcji
 4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
 5. Przewidywany rozwój spółki w nadchodzącym okresie

Pozostałe obszary

 1. Zatrudnienie i ochrona środowiska naturalnego
 2. Istotne zdarzenia po dacie bilansu
 3. Inne informacje.

Oświadczenia zarządu spółki

 1. Oświadczenie zarządu spółki dotyczące sprawozdania finansowego spółki za okres 01.01.2017-31.12.2017
 2. Wnioski zarządu do zgromadzenia wspólników.

Złożenia sprawozdania z działalności do KRS

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o. podpisują wszyscy członkowie zarządu pełniący funkcję w dacie sporządzenia sprawozdania. Sprawozdania nie podpisują byli członkowie zarządu, chociażby pełnili swoje funkcje w roku obrotowym, którego sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o. składasz do KRS do repozytorium dokumentów finansowych poprzez system teleinformatyczny. Wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki składasz sprawozdanie finansowym, opinię biegłego (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu) wraz uchwałą zgromadzenia wspólników zatwierdzającą sprawozdanie finansowe. Musisz to zrobić w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Jeśli nie złożysz dokumentów, możesz spodziewać się wezwania z KRS do ich złożenia w terminie 7 dni pod rygorem nałożenia grzywny.

O tym jak po zmianach będziesz składał sprawozdania do KRS już pisałam. Zmiany weszły w życie 15 marca tego roku. Wkrótce przekonamy się jak będzie to wyglądać w praktyce i z jakimi problemami będą borykać się zarządy spółek.

Sporządzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności nie kończy obowiązków zarządu spółki z o.o. wynikających z zamknięcia roku obrotowego. Ale o tym napiszę w jednym z kolejnych wpisów.

*****

Zachęcam do zapoznania się z innymi wpisami:

Obowiązek zarządu spółki z o.o. dotyczący składania sprawozdań finansowych do KRS

Obowiązek zarządu sporządzania sprawozdań finansowych

Kiedy wymagane jest złożenie podpisów przez wszystkich członków zarządu spółki z o.o.

 

 

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: