Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Reprezentacja spółki z o.o.

Aneta Kułakowska21 stycznia 2018Komentarze (0)

Czytelniku, z poprzedniego wpisu już wiesz, że zarząd odgrywa kluczową rolę w spółce z o.o., a spółka z o.o. musi posiadać zarząd. Wiesz również, iż zarząd jest tym organem w spółce z o.o., który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Chciałabym niniejszym wpisem przybliżyć pojęcie reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd.

Reprezentacja spółki z o.o. jest uprawnieniem i zarazem obowiązkiem zarządu. Prawo reprezentowania spółki przysługuje przede wszystkim zarządowi, a działania zarządu w tym względzie poczytywane są za działania samej spółki. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawo to nie można go ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

Reprezentowanie spółki polega na składaniu (reprezentacja czynna) i przyjmowaniu (reprezentacja bierna) oświadczeń woli za spółkę lub w jej imieniu, a więc dokonywanie czynności prawnych wynikających chociażby z prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego czy występowanie w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dotyczącym spółki. W tym zakresie mieszczą się czynności sądowe: wytaczanie powództwa, udział w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, udzielanie pełnomocnictwa radcy prawnemu, zawieranie ugód sądowych. Poza tym również w zakres reprezentacji wchodzą wszelkie czynności pozasądowe: zawieranie i rozwiązywanie umów, składanie ofert, podpisywanie listów intencyjnych, protokołów, składanie i przyjmowanie innych oświadczeń woli, udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw i prokury, zawieranie ugód pozasądowych itd.

Reprezentacja spółki w odróżnieniu od prowadzenia spraw spółki przez Zarząd ma wymiar zewnętrzny, tzn. że dotyczy działania w imieniu spółki wobec osób trzecich (osób spoza spółki). Reprezentacja spółki polega na wykonywaniu przez zarząd decyzji wewnętrznych, podejmowanych w ramach prowadzenia spraw spółki przez właściwy organ, czyli przez sam zarząd, bądź przez zgromadzenie wspólników czy organ nadzoru.

reprezentacja spółki z o.o.

Czy zarząd reprezentuje spółkę po wpisie w KRS?

Wpis w KRS nie jest w przypadku zarządu decydujący w zakresie uzyskania prawa wykonywania przez zarząd reprezentacji. Bowiem prawo do reprezentowania spółki ma ustanowiony członek zarządu, choćby jeszcze nie został wpisany do krajowego rejestru sądowego. Z kolei prawo reprezentacji traci członek zarządu, którego mandat wygasł (na skutek rezygnacji, odwołania, śmierci, upływu kadencji), choćby nawet jeszcze nie został wykreślony z krajowego rejestru sądowego. Wpis i wykreślenie członka zarządu z KRS mają bowiem charakter deklaratywny. Oznacza to, iż dla skuteczności zarówno powołania członka zarządu czy wygaśnięcia jego mandatu nie jest potrzebny wpis w KRS. Wpis jedynie potwierdza to co miało miejsce.

Przykład: Jeśli uchwałą zgromadzenia wspólników z dnia 11.01.2018 r. został odwołany z członek zarządu, a uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, to przestaje on pełnić funkcję z dniem podjęcia uchwały, nawet jeśli wpis w KRS zostanie dokonany z datą 20.01.2018 r. albo później.

Przykład: Jeśli uchwałą zgromadzenia wspólników z dnia 11.01.2018 r. został powołany członek zarządu, a uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, to zaczyna on pełnić funkcję z dniem podjęcia uchwały, nawet jeśli wpis w KRS zostanie dokonany z datą 15.01.2018 r. albo później.

Kto ma prawo reprezentacji poza zarządem?

Kodeks spółek handlowych przyznaje prawo reprezentowania spółki z o.o. także innym niż zarząd podmiotom. A mianowicie radzie nadzorczej, pełnomocnikowi, prokurentowi, likwidatorowi, syndykowi, zarządcy lub kuratorowi, ale o tych szczególnych przypadkach napiszę w kolejnych wpisach.

Czytelniku, zapytasz zaraz: a co ze wspólnikami? mogą reprezentować spółkę?

Otóż co do zasady, wspólnicy spółki z o.o. nie mają prawa reprezentacji spółki z o.o. Wyjątkiem jest działania na zasadzie prokury lub pełnomocnictwa. O tym też będę jeszcze pisać.

Czy można ograniczyć reprezentację przez zarząd?

Niestety można. I z takimi przypadkami też możemy mieć do czynienia. Zawsze tam gdzie mamy jakąś zasadę (reprezentacja spółki przez zarząd), to zaraz też pojawiają się wyjątki od tej zasady. Ograniczenie prawa członka zarządu do reprezentowania spółki z o.o. oznacza ograniczenie zakresu reprezentacji spółki przez członka zarządu w zakresie czynności sądowych i pozasądowych spółki. Ograniczenie takie jest możliwe tylko ze skutkiem wobec spółki i może zostać wprowadzone w umowie spółki. Poza tym w regulaminie zarządu czy w uchwałach wspólników.

Ze skutkiem wobec spółki oznacza, iż w razie ograniczenia w zakresie reprezentacji i przekroczenia uprawnień w tym zakresie przez członka zarządu spółki z o.o., spółka pomimo tego zaciągnie w ten sposób ważne zobowiązanie, złoży ważne oświadczenie, podpisze ważną umowę itd. Niestety członek zarządu w przypadku takiego naruszenia ograniczenia może ponieść odpowiedzialność organizacyjną (może zostać zawieszony czy zostać odwołany z zarządu), jak i może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki.

Przykład ograniczenia w umowie spółki: Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: w przypadku zarządu jednoosobowego – jedyny członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego – każdy członek zarządu samodzielnie. Z zastrzeżeniem że w przypadku zobowiązań przekraczających kwotę 50.000,00 zł upoważnionych do reprezentowania spółki jest dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

W kolejnych wpisach przybliżę przypadki ograniczenia reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd i podam więcej przykładów.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: