Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Regulamin i polityka prywatności sklepu

Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów, przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz przedsiębiorców korzystających ze sklepu dostępnego pod adresem www.zarzadwspolcezoo.pl/sklep. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

Sklep internetowy  jest prowadzony jest przez spółkę pod firmą Kułakowska Doradztwo Wydawnictwo Szkolenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 6 lok. 77, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653230, NIP 5272790183, REGON 366094397.

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego jest Kułakowska Doradztwo Wydawnictwo Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 6 lok. 77, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653230, NIP 527-279-01-83, REGON 366094397. Więcej na temat ochrony danych osobowych można przeczytać w Polityce prywatności pod niniejszym Regulaminem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się pod adresem: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

§1 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta– przedsiębiorca zawierający ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 576ustawy Kodeks cywilny.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca – spółka pod firmą Kułakowska Doradztwo Wydawnictwo Szkolenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie, adres: 00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 6 lok. 77, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653230, NIP 5272790183, REGON 366094397.
 5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym zarzadwspolcezoo.pl/sklep.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępny w sklepie produkt elektroniczny, m.in. wzór dokumentu, ebook, checklista, webinar, kurs, szkolenie, będące przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 14. Najniższa cena z 30 dni – określenie wskazane przy produkcie oznaczające informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny produktu albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany produkt oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.

§2 Kontakt ze sklepem

 1. Adres sprzedawcy00-719 Warszawa, Zwierzyniecka 6 lok. 77
 2. Adres e-mail sprzedawcy: kulakowska@ak-kancelaria.pl
 3. Numer telefonu sprzedawcy: +48 507 384 980

§3 Informacje podstawowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
 3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (do cen netto doliczony został podatek VAT).

§4 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Jeśli klient chce kupić więcej niż jeden produkt to klika w znaczek koszyk i kontynuuje zakupy. Po wybraniu wszystkich produktów do zakupu należy kliknąć  „Płatność”. Jeśli klienta ma kod rabatowy to wpisuje kod kuponu i klika „Zastosuj kupon”. Następnie należy wypełnić formularz „Dane płatności” poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz danych koniecznych do wystawienia faktury, jeśli klient życzy sobie otrzymać fakturę. Na koniec można dokonać płatności poprzez system płatności Tpay poprzez wybór banku, z którego można dokonać płatności. Jeśli klient akceptuje regulamin Tpay to klika w akceptację. Jeśli klient zapoznał się z  regulaminem sklepu to klika, że zapoznał się z regulaminem. Następnie klika „Kupuję i płacę”. Klient dokonuje płatności. Po dokonaniu płatności produkt elektroniczny oraz faktura vat (jeśli klient zażądał faktury) zostają wysłane na wskazany adres mailowy podczas składania zamówienia.

§5 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z §4 regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Dostarczenie produktu następuje na wskazany adres e-mail (produkt online) niezwłocznie (w ten sam dzień) po uznaniu rachunku bankowego sprzedawcy w serwisie Tpay. Gdyby produkt wraz z fakturą vat (jeśli zażądał jej klient) nie dotarł do klienta należy wysłać maila na adres kulakowska@ak-kancelaria.pl.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

Ze względu na charakter produktu (produkt cyfrowy/elektroniczny) klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na produkt cyfrowy wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

§7 Reklamacja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi produkt cyfrowy zgodnie z umową.
 2. W przypadku niezgodności produktu cyfrowego z umową, klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta.
 3. Reklamację należy zgłosić sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: kulakowska@ak-kancelaria.pl
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.

 

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 4. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§9 Opinie w Sklepie internetowym

W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca nie zamieszcza opinii klientów.  Sprzedawca nie korzysta też nie zamieszcza  ani nie zleca zamieszczania innym osobom opinii w celu promowania produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
 2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – Rodo.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU

Administratorem strony sklepu internetowego www.zarzadwspolcezoo.pl/sklep/ i Twoich danych osobowych jest Kułakowska Doradztwo Wydawnictwo Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 6 lok. 77, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653230, NIP 527-279-01-83, REGON 366094397. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się pod adresem: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.
 3. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 1. Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami pod adresem: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl. Podany adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 2. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 3. Twoje dane nie podlegają profilowaniu.
 4. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz realizacji zamówień:
 • Zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 • Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu – w celu obsługi systemu płatności elektronicznych Tpay,
 • osób, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,
 • osób, które mogą brać udział w świadczeniu na naszą rzecz usług księgowych, prawnych czy innych usług doradczych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 1. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 2. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 3. Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 5. W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.
 6. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 7. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty mailowej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (w przypadku jej archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Cookies

Strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W ramach mojego bloga mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy bloga mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

***

Regulamin, który był dostępny do dnia 31.12.2022 jest dostępny tutaj: https://zarzadwspolcezoo.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci-sklepu-do-31-12-2022/