Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Problem składania dokumentów do KRS celem wpisania zmian może nie bije rekordów popularności, jednak co jakiś czas przewija się w pytaniach Czytelników. Dzisiaj we wpisie Obowiązek zarządu zgłaszania zmian do KRS postanowiłam co nieco napisać właśnie o aktualizacji informacji o spółce z o.o. w KRS.

 

Obowiązek zarządu zgłaszania zmian do KRS

Obowiązek zarządu zgłaszania zmian do KRS

Na początek może co nam mówi na temat terminu art. 22 ustawy o KRS:

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Źródłem obowiązku zgłaszania zmiany danych nie jest sam wskazany powyżej przepis. Wskazuje on jedynie termin na zgłoszenie wniosku do KRS o wpis takiej zmiany. O tym 7-dniowym terminie należy pamiętać wtedy, kiedy wystąpiło zdarzenie uzasadniające dokonanie wpisu. Ponadto zdarzenie, z którym związany jest obowiązek ujawnienia w KRS. Chodzi mi o zmiany osobowe w zarządzie spółki, w prokurze, wspólnikach czy rady nadzorczej. Poza tym zmiany adresu spółki, zmiany adresów do doręczeń członków zarządu czy osób uprawnionych do ich powołania itd.

Chciałabym też zwrócić uwagę, że powyżej wskazany przepis, nie ma zastosowania do wniosków o wpis konstytutywny, czyli wpis który prowadzi do zmiany. 7-dniowy termin na zgłoszenie zmian do KRS dotyczy zmian, które już zaszły, a które należy jedynie ujawnić w rejestrze. Dotyczy to tylko ujawnienia zdarzeń, które już wywołały zmianę stanu prawnego. O wpisach konstytutywnych opowiem innym razem.

 

Wniosek o wpis zmian do KRS

Wniosek o wpis zmian do KRS powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego wpis. Zdarzeniem uzasadniającym dokonanie wpisu jest takie zdarzenie, którego skutkiem jest zmiana danych podlegających zgłoszeniu. Na przykład wspomniana już zmiana adresu spółki. Termin 7-dniowy do złożenia dokumentów do KRS należy liczyć od dnia następnego, po dniu podjęcia uchwały o zmianie adresu. Uchwała o zmianie adresu z dnia 13 lipca 2018 r. oznacza, iż do dnia 20 lipca 2018 r. należałoby złożyć dokumenty zmianowe do KRS.

Jeśli zmiana adresu ma nastąpić nie w dniu podjęcia uchwały, ale np. w dniu 04.09.2018 r., to zgłoszenie do rejestru powinno nastąpić w takim czasie, aby wpis przez sąd rejestrowy nastąpił po wejściu w życie uchwały. KRS nie ma bowiem możliwości oznaczenia we wpisie informacji o terminie obowiązywania wpisu. 7-dniowy termin na zgłoszenie zmian będzie liczony od 4 września 2018 r., a termin do złożenia upływać będzie 11 września 2018 r.

Termin 7 dni liczy się zgodnie z k.c. Oznacza to, że termin kończy się on z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

Obowiązek zarządu spółki z o.o.

Zgodnie z tytułem wpisu Obowiązek zarządu zgłaszania zmian do KRS, do dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego zobowiązany jest zarząd spółki z o.o. Zarząd zgłaszając zmiany działa zgodnie z zasadą reprezentacji spółki. Oznacza to, że zgłoszenie aktualizacyjne nie musi być podpisane przez cały skład zarządu spółki. Równie dobrze zarząd może do tej czynności upoważnić radcę prawnego lub adwokata umocowanego do działania w imieniu spółki przed sądem. Zgłoszenie zmian do KRS może również zostać dokonane przez prokurenta.

 

Konsekwencje niezłożenia lub złożenia po terminie

Złożenie wniosku do KRS po upływie terminu, nie spowoduje oddalenia Twojego wniosku przez KRS. Jednak musisz pamiętać, iż niezłożenie wniosku lub złożenie wniosku o zmianę po terminie, może mieć znaczenie dla przyszłej odpowiedzialności odszkodowawczej spółki.

Z kolei niezłożenie wniosku stanowi podstawę do wszczęcia postępowania przymuszającego przez KRS. KRS wzywa wówczas członków zarządu wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny do złożenia dokumentacji aktualizacyjnej. W przypadku bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, sąd nałoży na każdego członków zarządu spółki grzywnę w wysokości do 10.000 zł. KRS może ponawiać nałożoną grzywnę. Jeżeli nałożenie kolejnej grzywny nie spowoduje złożenia dokumentacji, do której zarząd został zobowiązany, KRS wykreśla z urzędu wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczywistym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

 

Obowiązek zarządu zgłaszania zmian do KRS

Obowiązek zarządu zgłaszania zmian do KRS w terminie

Spółka z o.o. ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do KRS w terminie. Chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą spółka nie ponosi odpowiedzialności.

Na pewno niezwłoczne dokonywanie zmian w KRS leży w interesie spółki z o.o. Służy ono jednak przede wszystkim ochronie kontrahentów spółki. Poza tym spółka z o.o., która nie aktualizuje wpisów na bieżąco nie wypada korzystnie w oczach kontrahentów. Pamiętaj o tym.

Zapraszam Cię do śledzenia kolejnych wpisów.

 

*****

Zapraszam Cię również do zapoznania się z innymi wpisami na blogu:

Regulamin zarządu

Podejmowanie uchwał przez jednoosobowy zarząd

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.?

Wzór uchwały o powołaniu członka zarządu spółki z o.o.

Wzór uchwały o powołaniu prokurenta

Regulamin zarządu

Aneta Kułakowska10 lipca 2018Komentarze (0)

Od Czytelników bloga dostaje liczne wiadomości, wskazujące na to, że często w przypadku zarządu wieloosobowego nie wiedzą jak mają postępować. Co pewien czas stają przed konieczności rozstrzygnięcia kto z zarządu, w jaki sposób i w jakim terminie ma zwołać posiedzenie zarządu. A co zrobić, jeśli jeden z członków zarządu jest niedostępny, chory lub utrudnia zwołanie posiedzenia?

Jednym wpisem nie rozstrzygnę wszystkich wątpliwości zarządów, ale mogę podpowiedzieć w jaki sposób zarząd może ułatwić sobie funkcjonowanie w przypadku większej liczby członków zarządu. Swoistym drogowskazem i pomocą w ich działalności może być regulamin zarządu.

 

Regulamin zarządu

Regulamin zarządu

Od razu na początek zaznaczę, iż nie ma obowiązku ustawowego uchwalania regulaminu zarządu. W przypadku spółki z o.o. nawet brak jakiegokolwiek przepisu z tym związanego. Praktyka wskazuje jednak na potrzebę ustalenia w spółce z o.o. pewnego zbioru norm, który określi sposób działania zarządu spółki z o.o. Rozstrzygnięcie w regulaminie zarządu zasad działania zarządu powinno pomóc w usprawnieniu jego pracy.

Czym jest tak naprawdę regulamin zarządu?

Regulamin zarządu jest dokumentem wewnętrznym spółki z o.o., który zawiera normy regulujące kwestie organizacyjne, proceduralne czy porządkowe związane z funkcjonowanie zarządu. To w regulaminie właśnie można określić sposoby zwoływania posiedzeń, czas i miejsce posiedzeń zarządu, sposób komunikowania się, kwestie związane z podejmowaniem uchwał, kworum, przyjętą zasadą większości głosów, protokołowanie bądź dokonywanie innych czynności w przypadku kolegialnego działania zarządu.

 

Przedmiot regulaminu zarządu

Jak już wspomniałam, brak przepisu, a wobec czego i zasad narzucających sposób skonstruowania treści regulaminu zarządu spółki z o.o. Należy jedynie pamiętać o tym, aby nie był sprzeczny z przepisami bezwzględnie obowiązującymi czy umową spółki z o.o. Poza tym, regulamin nie może dotyczyć kwestii, które mogą być uregulowane wyłącznie umową spółki. Jeżeli zatem przepis k.s.h. wskazuje, że dana kwestia może być uregulowana odmiennie w umowie spółki, to nie może ona być przedmiotem regulaminu.

Nie jest przy tym wskazane komplikowanie funkcjonowania zarządu poprzez nadmierne rozbudowanie regulaminu. Regulamin ma pomagać w codziennej działalności zarządu, a nie go utrudniać. Nie ma też sensu, aby w regulaminie powtarzać przepisy k.s.h. czy zapisy umowy spółki, chyba że jest to konieczne dla jasności zawartych w nim regulacji.

Uchwalenie regulaminu zarządu

W k.s.h. przepisy dotyczące spółki akcyjnej, pozwalają zarządowi uchwalić swój regulamin w przypadku, gdy umowa nie przyznaje tego prawa zgromadzeniu wspólników ani radzie nadzorczej. Wobec milczenia ustawodawcy w zakresie spółki z o.o., możemy przyjąć, iż w przypadku braku uregulowania sposobu uchwalenia regulaminu zarządu w umowie spółki, zarząd może sam uchwalić swój regulamin. Tak więc zajrzyjcie do swoich umów spółki i sprawdźcie czy znalazły się tam zapisy dotyczące regulaminu zarządu. Jeśli nie ma, to czas aby wziąć się za sporządzenie takiego regulaminu.

Ustalając treść regulaminu zarządu pamiętajcie jednak, że regulamin ma usprawnić prace zarządu, a nie je dodatkowo skomplikować.

W jednym z kolejnych wpisów zamieszczę przykładowy wzór regulaminu zarządu.

 

*****

Zapraszam Cię na stronę moich poprzednich wpisów:

Udzielenie absolutorium zarządowi spółki z o.o.

Absolutorium w jednoosobowych spółkach z o.o.

Wzór uchwały o powołaniu członka zarządu spółki z o.o.

Wzór uchwały o powołaniu prokurenta

Zdaję sobie sprawę, że lipiec nastraja raczej wakacyjnie i może zmniejszyć zapotrzebowanie na wpisy związane z funkcjonowaniem zarządu spółki z o.o. Jednak wciąż mam aktywnych Czytelników i całą listę pytań, która rośnie, więc zamierzam dzisiejszym wpisem wykreślić chociaż jeden punkt na liście, czyli podejmowanie uchwał przez jednoosobowy zarząd spółki z o.o. Ogólnie o posiedzeniach zarządu i podejmowaniu uchwał już pisałam.

Oto przykładowe pytania jakie otrzymałam od Czytelników:

Pytanie, czy w przypadku gdy przepisy mówią o “Uchwale Zarządu” jednoosobowy Zarząd ma się tego trzymać i jednoosobowo “podejmować uchwałę”?

Czy zarząd jednoosobowy zobligowany jest do zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał?

Postaram się dzisiaj opowiedzieć, jak to jest z uchwałami zarządu w takim przypadku .

 

Podejmowanie uchwał przez jednoosobowy zarząd spółki z o.o.

Podejmowanie uchwał przez jednoosobowy zarząd spółki z o.o.

Na początek należałoby ustalić na jakiej podstawie funkcjonuje zarząd w spółce z o.o. Podstawą działania zarządu na pewno jest k.s.h, jak również zapisy umowy spółki oraz regulamin zarządu. Tak naprawdę w k.s.h. brak zapisów dotyczących prawnych ram funkcjonowania zarządu jednoosobowego.

Większościowe stanowisko doktryny jest takie, że dla przejrzystości zasad funkcjonowania zarządu jednoosobowego, należy stosować rozwiązania zbliżone do funkcjonowania zarządu wieloosobowego.

Jeśli w spółce z o.o. zapisy dotyczące jednoosobowego zarządu znajdują się w umowie spółki lub w regulaminie zarządu, to wówczas jedyny członek zarządu działa również w oparciu o te zapisy. Jeśli więc zobowiązany jest do podjęcia uchwał czy spisania protokołu, to takie uchwały zobowiązany jest podjąć. Jednocześnie zobowiązany jest do sporządzenia protokołu. Również obowiązek zwoływania posiedzeń pozostanie aktualny, jeżeli na przykład w posiedzeniach zarządu mają prawo uczestniczyć inne osoby spoza zarządu spółki. Wszystko zależy od uregulowania w umowie czy regulaminie.

 

Zarząd jednoosobowy

Jak wspomniałam, k.s.h. w przypadku zarządu jednoosobowego nie reguluje zasad jego funkcjonowania. Zresztą podobnie bywa też z umowami spółek czy regulaminami zarządów. Zapisy dotyczące działania zarządu pojawiają się jedynie na wypadek zarządu wieloosobowego, bo tylko wtedy takie regulacje okazują się konieczne. Przy zarządzie wieloosobowym konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zasad dotyczących zwoływania posiedzeń, podejmowania uchwał, kworum, wymaganych większości, a więc wszelkich czynności związanych z kolegialnością zarządu.

W wielu spółkach z o.o. zarząd jest jednak organem jednoosobowym. Tymczasem uchwała jest wyrazem woli organu wieloosobowego. K.s.h. wprowadza wymóg podejmowania uchwał jedynie w przypadku zarządów wieloosobowych. Oczywiście, w określonych przypadkach przepis prawa, umowa spółki czy regulamin zarządu może wymagać również od zarządu jednoosobowego podjęcia uchwały. Wówczas tak naprawdę uchwałą zarządu jest oświadczenie jedynego członka zarządu. Ale nie ma żadnych przeszkód, aby to oświadczenie jedynego członka zarządu nazywać uchwałą zarządu. Praktycznie wszyscy stosują takie rozwiązanie i decyzje zarządu jednoosobowego nazywają “uchwałami zarządu”.  Ja też tak robię.

Jeśli kwestia podejmowania uchwał przez jednoosobowy zarząd nie zostanie uregulowana w umowie spółki czy regulaminie zarządu, przyjmuje się, że posiedzenia zarządu jednoosobowego mogą odbyć się praktycznie w każdej chwili i w każdym miejscu. Decyduje o tym członek zarządu jednoosobowo.

Uważam, że w przypadkach uchwał wymaganych przepisem prawa, umową spółki czy regulaminem zarządu oraz uchwał dotyczących spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu, byłoby dobrze, aby każda uchwała została spisana. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sporządzić protokół i zamieścić w nim wszystkie podjęte uchwały.

 

Reasumując, jeśli kwestia podejmowania uchwał przez jednoosobowy zarząd nie została w Waszych spółkach uregulowana w umowie spółki czy regulaminie zarządu oraz podjęcia uchwał nie wymaga przepis prawa, wówczas sami podejmujecie decyzję, jakie rozwiązanie w tym zakresie jest najlepsze.

 

*****

Zapraszam do tematyki RODO na blogu:

RODOszaleństwo

RODOwymuszenia

RODO w spółce z o.o.

Czy zarząd spółki z o.o. jest administratorem danych osobowych?

Zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych

Obowiązek informacyjny spółki z o.o. wobec członków zarządu

Koniec czerwca to każdego roku czas zwyczajnych zgromadzeń wspólników. Część nie zdąży w terminie i zwyczajne zgromadzenia odbędą się w lipcu. W ostatnim czasie dostałam całe mnóstwo zapytań o roczne zgromadzenia wspólników. Ilość jest taka, że nie jestem w stanie odpowiedzieć inaczej, niż przy wykorzystaniu wpisu na bloga. Spora część pozostanie bez odpowiedzi, bo czasem na wpisy też brakuje zwyczajnie doby. Dzisiejszy wpis jest odpowiedzią na często pojawiające się pytania o udział byłego członka zarządu w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

 

Udział byłego członka zarządu w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

Udział byłego członka zarządu w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

Art. 231 § 3 k.s.h. mówi nam o tym, że członkowie zarządu, których mandaty wygasły przed dniem zgromadzenia wspólników, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone aktualnemu zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników. Przepis wskazuje na uprawnienie byłych członków zarządu, którego nie mogą zostać pozbawieni.

Przepis ten w pewien sposób zabezpiecza interesy byłych członków zarządu spółki w sprawie udzielenia im absolutorium z wykonania obowiązków. Prawa byłych członków zarządu nie mogą zostać wyłączone umową spółki, uchwałą wspólników, uchwałą zarządu, czy też uchwałą rady nadzorczej. W związku z tym, iż często zwyczajne zgromadzenie wspólników odbywają się bez formalnego zwołania, były członek organu może zgłosić żądanie, nawet w dniu wygaśnięcia jego mandatu.

 

Z kolei inny art. 203 § 3 k.s.h., wskazuje, iż zgodnie z przepisem odwołany członek zarządu ma prawo i obowiązek składania wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego. Akt odwołania jednak może w tej kwestii stanowić odmiennie i może zwalniać odwołanego członka zarządu z tych obowiązków.

Opisane w nim uprawnienia stanowią jednocześnie obowiązki odwołanego członka zarządu. Ponadto wykonanie uprawnień wynikających nie jest uzależnione, tak jak w poprzednim przepisie, od wcześniejszego zgłoszenia jakiegokolwiek żądania przez odwołanego członka zarządu.

 

Niedopuszczenie byłych członków zarządu do udziału w zgromadzeniu

Należy pamiętać, że jeśli były członek zarządu spółki nie zostanie dopuszczony do udziału w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, to w przypadku wytoczenia przez spółkę lub wspólników powództwa odszkodowawczego, powództwo takie może okazać się bezzasadne. A nierzadko zdarza się, że pełniący funkcję członkowie zarządu celowo nie dopuszczają do udziału w zgromadzeniu byłych członków zarządu. Należy tylko pamiętać, iż w tym przypadku w grę może nawet wchodzić odpowiedzialność odszkodowawcza również aktualnych członków zarządu. Zalecam więc, aby przed odmową byłym członkom udziału w zgromadzeniu wspólników, zastanowić najpierw czy to będzie dla spółki i aktualnych członków zarządu korzystne i czy sami nie pozbawiają się możliwości do działania w przyszłości.

 

Opowiedziałam Wam jaka jest regulacja tej problematyki w k.s.h. Niemniej uważam, że uprawnienie byłych członków zarządu do udziału w zgromadzeniu zastrzeżone zostało nie tylko w interesie byłych członków zarządu, ale i spółki. Oczywiście uchwałą porządkową zgromadzenia wspólników można nie dopuścić byłych członków organów spółki do uczestnictwa w zwyczajnym zgromadzeniu. Pytanie tylko czy tak naprawdę będzie to dla nas w ostatecznym rachunku korzystne. Oczywiście, zależy od spółki i jej sytuacji.

 

*****

Inne wpisy, które mogą Ciebie zainteresować:

Zbliżające się terminy, o których musisz pamiętać

RODO w spółce z o.o.

Czy zarząd spółki z o.o. jest administratorem danych osobowych?

Obowiązek informacyjny spółki z o.o. wobec członków zarządu

Czy członek zarządu może być inspektorem ochrony danych?

 

 

Sprawozdania finansowe w spółce z o.o. to gorący temat, szczególnie w czerwcu. Czas biegnie szybko i zanim się zorientujesz zbliża się koniec czerwca. Na szczęście przynajmniej sprawozdanie finansowe sporządziłeś na czas. Teraz pozostaje tylko na czas zwołać zgromadzenie wspólników i złożyć dokumenty roczne do KRS i urzędu skarbowego.

Okazuje się jednak, że na każdym kroku masz wątpliwości i dylematy, z który nie potrafisz sobie poradzić. Próbujesz się dowiedzieć, ale kogo nie zapytasz to dostajesz sprzeczne informacje. Siadasz więc do komputera i przeszukujesz internet, licząc że tam znajdziesz to czego szukasz.

Wpisujesz w wyszukiwarkę Kto podpisuje sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.? i dowiadujesz się, że sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki. A to oznacza, że wciąż nie uzyskałeś odpowiedzi na wydawałoby się proste pytanie. Załamujesz ręce, rwiesz włosy z głowy i myślisz po co Ci to wszystko było potrzebne. Miałeś etat, cieplutką posadkę, a postanowiłeś założyć spółkę z o.o. z kolegami i zdecydowałeś się zostać jednym z członków zarządu. Fakt, zarabiasz całkiem nieźle, ale tyle formalności, przepisów, upływające w szybkim tempie terminy …

Nie przesadzajmy. Nie jest tak źle. Postaram się pomóc na tyle, ile mogę swoim blogowym wpisem. Odpowiem na tytułowe pytanie, licząc że członkowie zarządu spółki z o.o. nie stracą wszystkich włosów.

 

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.?

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.?

Zacznijmy krótko od tego, co mówią przepisy na temat tego kto podpisuje sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.


Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Mamy odpowiedź: osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik, czyli to co już wiedzieliśmy wcześniej.

Poniżej wyjaśniam co to oznacza.

 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Osobą tą jest zazwyczaj księgowy zatrudniony w spółce z o.o. bez względu na podstawę zatrudnienia, ewentualnie księgowy z zewnętrznego biura rachunkowego. Podpis pod sprawozdaniem finansowym w miejscu przeznaczonym dla osoby prowadzącej księgi rachunkowe składa osoba, która sporządziła dla spółki z o.o. sprawozdanie.

Jeśli w Twojej spółce z o.o. członek zarządu lub członkowie zarządu zajmują się osobiście prowadzeniem rachunkowości i sporządzeniem sprawozdania, to oni podpisują sprawozdanie finansowe również w miejscu przeznaczonym dla osoby prowadzącej księgi rachunkowe.

 

Kierownik jednostki

Przechodzimy teraz do kierownika jednostki. W spółce z o.o. jest nim członek zarządu. Jeżeli zarząd spółki z o.o. jest wieloosobowy, to są nim wszyscy członkowie zarządu. Musisz pamiętać o tym, że sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie zarządu, którzy sprawowali funkcję na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Nie korzystają przy tym z pomocy pełnomocnika, ani prokurenta. Wymagane są podpisy pełnego składu zarządu spółki z o.o.

Pamiętaj, że osoby podpisujące sprawozdanie finansowe składają podpisy na każdym dokumencie wchodzącym w skład sprawozdania finansowego sporządzonego w spółce z o.o., czyli na bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym i informacji dodatkowej.

 

Czy już wiesz kto podpisuje sprawozdanie finansowe w Twojej spółce z o.o.?

 

*****

Inne wpisy, które mogą Ciebie zainteresować:

Zbliżające się terminy, o których musisz pamiętać

RODO w spółce z o.o.

Czy zarząd spółki z o.o. jest administratorem danych osobowych?

Obowiązek informacyjny spółki z o.o. wobec członków zarządu

Czy członek zarządu może być inspektorem ochrony danych?