Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Adres do doręczeń prokurenta

Aneta Kułakowska28 grudnia 2018Komentarze (0)

Dotychczas na blogu, na Waszą prośbę, pojawiło się kilka wpisów dotyczących prokurenta m.in. Powołanie prokurenta w spółce z o.o., Wzór uchwały o powołaniu prokurenta czy Zgoda prokurenta na powołanie. Często powracającym pytaniem jest adres prokurenta wskazywany w KRS. I o tym będzie dzisiejszy wpis.

 

Adres do doręczeń prokurenta

Adres do doręczeń prokurenta

Zmiany w ustawie o KRS, które weszły w życie 15 marca 2018 r. wprowadziły obowiązek składania do KRS informacji o adresie do doręczeń członków zarządu, likwidatorów, osób uprawnionych do powołania zarządu oraz prokurenta. I właśnie od 15 marca wszystkie spółki z o.o. składając dokumenty do KRS powinny pamiętać o oświadczeniach z adresami do doręczeń prokurentów. Dotyczy to pierwszego wniosku po zmianie przepisów. Przy kolejnych wnioskach nie ma już takiej konieczności, chyba że doszło do zmiany adresu lub prokurenta.

Art. 19a ust. 5 ustawy o KRS:

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń

Ustawa nie wprowadza ograniczeń w zakresie samych adresów do doręczeń. Może to być adres wskazany dowolnie na terenie Polski, Unii Europejskiej lub poza nią. Należy jedynie pamiętać, że jeżeli adres do doręczeń prokurenta znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Chodzi tak naprawdę o to, aby pod wskazanym w KRS adresem był zapewniony odbiór korespondencji. Tak więc wskazanym adresem do doręczeń może być również adres spółki.

 

Wzór oświadczenia prokurenta o adresie do doręczeń 

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór oświadczenia prokurenta o adresie do doręczeń.

Warszawa, dnia …………………

 Oświadczenie prokurenta o adresie do doręczeń

Ja niżej podpisany Tomasz Nowak – prokurent samoistny w  Spółce pod firmą ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadczam, iż aktualnie moim adresem do doręczeń jest: 00-001 Warszawa, ul. Warszawska 1.

………………………………

podpis prokurenta

 

  Adres do doręczeń prokurenta

Zmiana adresu do doręczeń

Zgodnie z art. 19a ust. 5b ustawy o KRS każdorazową zmianę adresu do doręczeń należy zgłosić do KRS. Pamiętajcie jednak, że jeśli chcecie zgłosić do KRS tylko i wyłącznie zmianę adresu do doręczeń prokurenta, to zgłoszenie tej zmiany do KRS nie podlega żadnej opłacie.

Pamiętajcie również, że spółki zobowiązane są do złożenia adresów do doręczeń prokurenta (i nie tylko) do KRS wraz z pierwszym wnioskiem składanym w rejestrze po wejściu w życie nowych przepisów, tj. od 15 marca br., jednak nie później niż do 15 września 2019 r.

 

*****

Zapraszam na mojego drugiego bloga Rodo w spółce z o.o.

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Skuteczność powołania członka zarządu

Blogi prawnicze dla biznesu

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Wielokrotnie dokonując audytu dokumentacji spółki napotykam na oświadczenie członka zarządu o niekaralności. Oświadczenie to składane jest do KRS wraz z informacją o powołaniu nowego członka zarządu. Pytacie mnie również często o to, czy takie oświadczenie o niekaralności należy składać do KRS, aby uniknąć wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Domyślam się, że taka praktyka składania oświadczenia, jak i Wasze pytania nie pojawiły się bez powodu. Większość z Was od dawna już wie, że osoba skazana nie może być członkiem zarządu Pisałam o tym na blogu m.in. we wpisach Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o. i Powołanie do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej.

Zgodnie z art. 18 § 2 k.s.h. członkiem zarządu spółki z o.o. nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 k.s.h, art. 587 k.sh., art. 590 k.s.h oraz art. 591 k.s.h., chyba że została ona zwolniona z tego zakazu lub zakaz ten ustał wskutek upływu czasu.

 

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Wracając jednak do tematu wpisu, nasuwa się pytanie:

Czy w takim razie składać do KRS oświadczenie członka zarządu  o niekaralności?

Moim zdaniem, nie nie ma takiej potrzeby. Już odpowiadam dlaczego.

Po pierwsze ani k.s.h., ani ustawa o KRS nie zobowiązują do załączenia oświadczenia o niekaralności do wniosku o wpis osoby do KRS jako członka zarządu. Wobec czego nie ma konieczności składania  takiego oświadczenia do KRS.

Po drugie przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym i ustawy o KRS zapewniają możliwość komunikowania się systemów teleinformatycznych KRK i KRS na etapie dokonywania wpisu spółki z o.o. do KRS, jak i wpisów dotyczących zmian w składzie zarządu. Przepisy dają możliwość KRK informowania o skazaniu osoby będącej członkiem zarządu wpisanej do KRS w zakresie określonym w art. 18 § 2 k.s.h. lub orzeczeniu wobec niej zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub wykonywania określonej działalności gospodarczej na podstawie art. 39 pkt 2 Kodeksu karnego.

Powyższe oznacza, że KRS ma możliwość weryfikowania członków zarządu przed dokonaniem wpisu do rejestru, a także na etapie kiedy członek zarządu zostaje skazany po wpisie do KRS. Wówczas KRS bada, czy skazany członek zarządu powinien zostać wykreślony z urzędu, ponieważ utracił zdolność do pełnienia funkcji.

 

Reasumując, nie ma potrzeby składania do KRS przez członka zarządu spółki z o.o. oświadczenia o niekaralności. KRS jest wyposażony w narzędzia uprawniające go do dokonania weryfikacji zarówno na etapie dokonywania wpisu, jak i po wpisaniu członka zarządu do KRS.

*****

Zapraszam na mojego drugiego bloga Rodo w spółce z o.o.

Zapraszam do zapoznania się również z innymi wpisami na blogu:

Skuteczność powołania członka zarządu

Blogi prawnicze dla biznesu

Czy zarząd spółki z o.o. jest administratorem danych osobowych?

Dwóch prezesów zarządu w spółce z o.o.

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

O powołaniu członków zarządu pisałam wielokrotnie, chociażby we wpisach Kto może być członkiem zarządu czy Zmiana zarządu a wpis w KRS. Wciąż jednak dostaję od Czytelników bloga pytania o skuteczność powołania członka zarządu. Jedno z pytań dostałam od Pani Ewy, która jest asystentką w biurze zarządu spółki z o.o.:

Proszę o pomoc, bo nie wiem jak znaleźć rozwiązanie. Otóż w ubiegłym roku doszło w spółce do zmiany w zarządzie. Powołano 3 nowych członków zarządu. W tym czasie byłam na urlopie macierzyńskim, a po jego powrocie okazało się, że w dokumentacji są spore zaległości, w tym zaległości w złożeniu wniosku o wpis zarządu do krs. Nie wiem co mam teraz robić? Czy złożyć wniosek o wpis po ponad roku od zmiany? a może jeszcze raz podjąć uchwałę z aktualną datą? Kto był w tym czasie w zarządzie i czy umowy podpisane przez nowy zarząd są ważne, jeśli w krs wciąż widnieje stary skład zarządu?

 

Skuteczność powołania członka zarządu

Skuteczność powołania członka zarządu

Niestety wielokrotnie spotkałam się z poglądem, że dla skuteczności i uprawnienia do reprezentacji spółki z o.o. decydujący jest wpis członków zarządu do KRS. I nie chodzi mi wyłącznie o malutkie spółki, które w codziennej działalności nie korzystają z obsługi prawnej. Często nawet banki odmawiają prawa do reprezentacji spółki osobom powołanym do zarządu, a jeszcze nie wpisanym w KRS. A więc jednocześnie nie widniejącym na odpisie w KRS. Takie działanie nie jest jednak prawidłowe. Wpis do KRS członków zarządu ma tylko i wyłącznie charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że postanowienie sądu rejestrowego stwierdza jedynie fakt powołania członków zarządu. A powołanie do zarządu jest ważne już w momencie podjęcia uchwały o powołaniu danej osoby do zarządu. Członkowie zarządu jeszcze przed wpisem do KRS legitymując się odpisem uchwały zgromadzenia wspólników (czy w inny sposób w zależności od tego jak w spółce wybierany jest zarząd) mogą reprezentować spółkę. Oznacza to ni mniej ni więcej, że mogą podpisywać umowy, reprezentować spółkę w sądzie czy przed urzędami, a także wykonywać inne czynności związane z pełnieniem funkcji w zarządzie spółki.

 

Odpowiedź na pytanie Czytelniczki bloga

Co powinna zrobić Czytelniczka bloga?

Pani Ewa powinnam złożyć do KRS wniosek o zmianę wpisu zarządu bez względu na to, że upłynął ponad rok od powołania obecnego zarządu. Nie musi podejmować uchwały ponownie. Do dokumentacji o zmianę wpisu załącza uchwałę podjętą w ubiegłym roku. Do zmiany zarządu w spółce Pani Ewy doszło w momencie podjęcia uchwały o powołaniu członków zarządu, bez względu na to, że ujawnienie w KRS nastąpi po upływie ponad roku. Wszystkie wykonywane w tym czasie czynności zarządu, w tym podpisane umowy są ważne. Ważne, ale w kontekście skuteczności powołania zarządu. Nie biorę pod uwagę innych przypadków, które mają wpływ na ważność.

 

Pamiętajcie jednak, że nie należy lekceważyć znaczenia faktu ujawnienia członków zarządu w KRS. Takie ociąganie się z dokonaniem wpisu nowego zarządu zawsze w praktyce budzi spore wątpliwości kontrahentów. Dlatego należy pamiętać o zgłaszaniu zmian zarządu spółki do KRS w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany.

 

*****

Zapraszam na mojego drugiego bloga Rodo w spółce z o.o.

Zapraszam do zapoznania się również z innymi wpisami na blogu:

Blogi prawnicze dla biznesu

Składanie zaległych sprawozdań finansowych po 1.10.2018 r.

Czy zarząd spółki z o.o. jest administratorem danych osobowych?

Dwóch prezesów zarządu w spółce z o.o.

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Umowa między członkiem zarządu a spółką 

Blogi prawnicze dla biznesu

Aneta Kułakowska06 grudnia 2018Komentarze (0)

Od poniedziałku miałam taki niecny plan, aby każdego dnia przez cały tydzień pisać o jednym blogu z prawniczej blogosfery, który czytam i polecam. Nie wiem kiedy minął poniedziałek, a zanim wtorek i środa, a ja nie znalazłam na to czasu. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia Dzisiaj nawet liczyłam, że dotrę wcześniej pod salę rozpraw i tam w spokoju oddam się pisaniu. Nie udało się….

 

Blogi prawnicze dla biznesu

Blogi prawnicze dla biznesu

Tym razem nie odpuszczam i zamierzam napisać kilka słów o kilku blogach dla biznesu. Blogach, które czytam, lubię i Wam również polecam. Zatem oto moja subiektywna lista blogowa:

Wszystko o czym musicie wiedzieć, aby zabezpieczyć swoją markę, zastrzec logo czy zarejestrować znak towarowy znajdziecie na blogu rzecznika patentowego Mikołaja Lecha https://znakitowarowe-blog.pl/ Na blogu możecie również obejrzeć filmy oraz odsłuchać podcasty.

Jeśli działacie w branży gastronomicznej nie możecie nie śledzić wpisów na blogu adwokat Marty Koseckiej http://przepisnagastronomie.pl/.

Wsparciem w Waszych podatkowych zmaganiach będzie blog doradcy podatkowego Wojciecha Pietrasiewicza https://www.kulturalnieopodatkach.pl. Jeśli szukacie przystępnych, zrozumiałych i w dodatku ciekawie napisanych informacji ze świata podatków, to się nie zawiedziecie.

Niezwykle pomocnym źródłem informacji przedsiębiorcom w zakresie ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i obrony przed nieuczciwą konkurencją będzie blog radcy prawnego Roberta Solgi https://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/ Na blogu znajdziecie również podcasty do posłuchania w wolnym czasie.

Z kolei na sporą dawkę wiedzy w sprawach prawniczych możecie liczyć na blogu radcy prawnego Marty Kopeć http://jakzwolnicpracownika.pl/ oraz blogu radcy prawnego Agaty Kicińskiej https://prawodlapracodawcy.pl/

W zestawieniu nie może oczywiście zabraknąć bloga adwokata Bartosza Gajek https://naratunekkreatywnym.pl/, który niezwykle barwnie tworzy posty dla agencji marketingowych i nie tylko.

To tylko kilka wybranych blogów. Na pewno jeszcze o kilku wkrótce napiszę. Pozostałe blogi prawnicze możecie znaleźć na stronie http://lexmonitor.pl/  Zapewniam Was, że jest co czytać! Zapraszam.

 

*****

Zapraszam również na mojego drugiego bloga Rodo w spółce z o.o.

Zapraszam do zapoznania się ze starszymi wpisami blogowymi:

Czy zarząd spółki z o.o. jest administratorem danych osobowych?

Dwóch prezesów zarządu w spółce z o.o.

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Zawieszenie członka zarządu

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Umowa między członkiem zarządu a spółką 

O Składaniu sprawozdań finansowych do 30.09.2018 r. pisałam we wrześniu. Dostaję od Was mnóstwo pytań co do sposobu składania sprawozdań finansowych za rok 2017 i lata poprzednie. Większość z Czytelników słyszała o zmianach w składaniu sprawozdań finansowych do KRS. Od 15 marca 2018 r. sprawozdanie finansowe można przesyłać do KRS wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W okresie przejściowym do dnia 30 września 2018 r. sprawozdania finansowe wraz z innymi dokumentami można było przesyłać w formie skanu. Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe sporządzane powinny być jedynie w postaci elektronicznej. Do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy. Wasze pytania dotyczą główne zaległych sprawozdań i o tym króciutko napiszę.

 

Składanie zaległych sprawozdań finansowych po 1.10.2018 r.

Składanie zaległych sprawozdań finansowych po 1.10.2018 r.

Po dniu 1.10.2018 r. wciąż można złożyć sprawozdania finansowe bezpłatnie za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów Finansowych. Dotyczy to sprawozdań za rok 2017 i lata ubiegłe sporządzonych przed 1.10.2018 r.

Musicie tylko zeskanować dokumenty finansowe wraz uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie do pdf. Każdy dokument oddzielnie. Następnie podpisujecie je podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Podpisać może osoba uprawniona do reprezentacji spółki posiadająca Pesel.

Wszystkie niezbędne informacje i bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych w tym miejscu.

 

 

*****

Zapraszam na mojego drugiego bloga Rodo w spółce z o.o.

Zapraszam do zapoznania się również z innymi wpisami na blogu:

Czy zarząd spółki z o.o. jest administratorem danych osobowych?

Dwóch prezesów zarządu w spółce z o.o.

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Zawieszenie członka zarządu

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Umowa między członkiem zarządu a spółką