Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Obowiązek zarządu sporządzania sprawozdań finansowych

Aneta Kułakowska31 marca 2018Komentarze (0)

Całkiem niedawno pisałam o obowiązku zarządu spółki z o.o. składania sprawozdań finansowych do KRS. Tym razem opowiem Wam o tym czym jest obowiązek zarządu sporządzania sprawozdań finansowych.

Obowiązek zarządu sporządzania sprawozdań finansowych Obowiązek zarządu sporządzania sprawozdań finansowych

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych spoczywa przede wszystkim na zarządzie spółki z o.o. Ustawa o rachunkowości wprost nakłada na zarząd spółki obowiązek zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie. Zarząd spółki za działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie tego obowiązku, niezależnie od odpowiedzialności karnej, ponosi odpowiedzialność wobec spółki za wyrządzoną w ten sposób szkodę.

Sporządzenie sprawozdania finansowego

Zapewnienie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienie go zgromadzeniu wspólników, zgodnie z obowiązującymi spółkę z o.o. przepisami prawa oraz postanowieniami umowy spółki należy do obowiązków członków zarządu. W praktyce oznacza to, że w spółkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powyższy obowiązek powinien być wypełniony nie później niż do dnia 31 marca. W tym terminie zatem powinny zostać sporządzone wszystkie wymagane przepisami ustawy o rachunkowości elementy sprawozdania finansowego.

Konsekwencje niesporządzania sprawozdań finansowych

Musicie zatem mieć na uwadze, iż za naruszenie obowiązków w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych grozi odpowiedzialność karna.

Zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości:

Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,

2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych

podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Zarząd spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność karną również mimo powierzenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych innej osobie, np. księgowej czy biuru rachunkowemu. W przypadku zarządu wieloosobowego, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Do zaistnienia powyższego przestępstwa nie jest wymagane, aby nastąpił określony skutek. Wystarczy więc samo niesporządzenie sprawozdania finansowego. Wysokość grzywny określa się w stawkach dziennych od 10 do 540. Wysokość stawki dziennej nie może być niższa niż 10 zł ani wyższa niż 2000 zł. Widzicie więc, że konsekwencje zaniedbań w sporządzaniu sprawozdań finansowych mogą być dotkliwe. Karę pozbawienia wolności sąd może orzec od 1 miesiąca do 2 lat. Z kolei w przypadku kary grzywny, może ona wynieść minimalnie 100 zł, a maksymalnie nawet 1.080.000 zł.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie kończy obowiązków zarządu spółki z o.o. wynikających z zamknięcia roku obrotowego. Sprawozdanie finansowe zanim zostanie złożone do KRS, musi zostać jeszcze zatwierdzone uchwałą zgromadzenia wspólników. Ale o tym opowiem innym razem.

*****

Koniecznie przeczytajcie poprzednie wpisy na blogu:

Czy członek zarządu może być dyrektorem finansowym?

Obowiązek informacyjny spółki z o.o.

Powołanie do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: