Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Obowiązek zarządu spółki z o.o. dotyczący składania sprawozdań finansowych do KRS

Aneta Kułakowska23 marca 2018Komentarze (0)

Powoli zaczynam rozkręcać się z tematyką obowiązków zarządów spółek z o.o. Czytelniku, jednak się nie obawiaj. Postaram się dawkować to porcjami nadającymi się do przetrawienia. W najbliższym czasie pojawią się wpisy powiązane ze sporządzaniem dokumentów podsumowujących rok obrotowy w spółce z o.o. Dzisiaj opiszę obowiązek zarządu spółki z o.o. dotyczący składania sprawozdań finansowych do KRS.

Obowiązek zarządu spółki z o.o. dotyczący składania sprawozdań finansowych do KRS

Obowiązek zarządu spółki z o.o. dotyczący składania sprawozdań finansowych do KRS

Zgodnie z art. 231 §1 k.s.h. zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zgromadzenia powinno być między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Jednak nie zwyczajne zgromadzenie ma być dzisiaj tematem wpisu, a obowiązek zarządu spółki z o.o. dotyczący składania sprawozdań finansowych do KRS.

Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową. W myśl art. 70 ust. 1 w/w ustawy zarząd spółki z o.o. jest zobowiązany do złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Do sprawozdania finansowego dodatkowo załączasz opinię biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega badaniu), sprawozdanie z działalności oraz uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Cały komplet dokumentów składasz w terminie do KRS.

Powyższe oznacza, że jeśli rok obrotowy w Twojej spółce jest zgodny z rokiem kalendarzowym to najpóźniej w dniu 30 czerwca każdego roku powinno odbyć się u Ciebie zwyczajne zgromadzenie wspólników. Wówczas masz 15 dni na złożenie sprawozdania finansowego do KRS, czyli najpóźniej do 15 lipca, jeśli 30 czerwca odbyło się zgromadzenie wspólników.

Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego pojawia się  w KRS. Ponadto informacja o jego złożeniu jest publikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Czytelniku, zapewne słyszałeś co nieco o zmianach w składaniu sprawozdań finansowych do KRS. Zmiany weszły w życie 15 marca br. i zapewne narobią masę zamieszania w składaniu sprawozdań za rok 2017. W związku z tym, że pojawiły się już bardzo ciekawe posty na ten temat na innych blogach, z radością mogę zaprosić Ciebie do zapoznania się z wpisami:

Jak zgłosić sprawozdanie finansowe i dokumenty finansowe do KRS po 15 marca 2018 roku – S24 z bloga Radcy Prawnego Moniki Morkisz

Sprawozdania finansowe. Komu nowe zasady podniosą ciśnienie? z bloga Radcy Prawnego dr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej

Prezes – cudzoziemiec a składanie sprawozdań finansowych z bloga Radcy Prawnego Błażeja Sarzalskiego

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS

Jakie są możliwe sankcje za niedopełnienie obowiązku złożenie sprawozdania finansowego do KRS?

Kara grzywny, kara ograniczenia wolności, wszczęcie postępowania przymuszającego, rozwiązanie spółki z o.o. i wykreślenie z KRS, ustanowienie kuratora.

Koniecznie musisz też wiedzieć, że niezłożenie sprawozdania finansowego to przestępstwo. Zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego w KRS podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Postępowanie przymuszające oraz rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS, a także procedura ustanowienia kuratora uregulowane są z kolei w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy, że sprawozdanie finansowe nie zostało złożone pomimo upływu ustawowego terminu, sąd wszczyna postępowanie przymuszające i wzywa do jego złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny. Jeśli po tym terminie sprawozdanie nie zostanie złożone, sąd może nałożyć grzywnę. Sąd może ponowić nałożenie grzywny. Z kolei, jeśli to nie przyniesie skutku, sąd rejestrowy może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora. Inną możliwą sankcją w przypadku, gdy  pomimo stosowania grzywien spółka nie przedkłada sprawozdania finansowego, jest ustanowienie kuratora.

Natomiast, jeżeli pomimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, sąd z urzędu orzeka o rozwiązaniu spółki z o.o. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Czytelniku, musisz pamiętać, że to na Tobie jako członku zarządu ciąży obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie kończy bowiem obowiązków wynikających z zamknięcia roku obrotowego w spółce z o.o. Sprawozdanie musi zostać zatwierdzone uchwałą zgromadzenia wspólników i złożone w KRS. Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie będzie wiązać się z odpowiedzialnością. Liczę że tym razem będziesz o tym pamiętał.

*****

Koniecznie przeczytaj:

Obowiązek zarządu spółki z o.o. złożenia listy wspólników

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: