Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Który członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.?

Aneta Kułakowska27 października 20203 komentarze

Który członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.? Ten wpisany w KRS, czy ten który faktycznie pełnił funkcję w zarządzie spółki?

To jedne z wielu powtarzających się pytań.

Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2019 r. III CSK 96/17. Zatem nie jest to nic najnowszego, ale przy okazji odpowiem na Wasze pytania.

Który członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.?

Który członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.?

W przywołanym wyżej wyroku SN odniósł się do odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h.

Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która nie opłaciła faktur za dostarczone materiały budowlane. Egzekucja prowadzona przeciwko spółce na podstawie tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego nakazu zapłaty okazała się bezskuteczna. Z tej przyczyny komornik umorzył egzekucję, a wierzyciel złożył pozew przeciwko członkom zarządu.

W I instancji sąd uwzględnił żądanie powoda. Uznał, że członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za długi spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h. Zgodnie z wpisem w KRS pełnili w czasie powstania zobowiązania funkcje członków zarządu.

Z kolei sąd II instancji utrzymał w mocy orzeczenie w zakresie dotyczącym jednego członka zarządu, a w stosunku do drugiego oddalił powództwo. W uzasadnieniu sąd zwrócił uwagę, że zobowiązanie powstało kilka miesięcy po odwołaniu drugiego członka zarządu przez zgromadzenie wspólników.

Zdaniem sądu członek zarządu ponosi subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe w czasie pełnienia funkcji w zarządzie. Nie ma znaczenia fakt, że w okresie powstania zobowiązania był wpisany do KRS, choć faktycznie nie pełnił funkcji w zarządzie. Nie ma zatem podstaw do pociągania członka zarządu do odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe kilka miesięcy po odwołaniu z pełnionej funkcji.

Wyrok SN

W skardze kasacyjnej powód próbował przekonać, że kluczowe znaczenie mają dane ujawnione w KRS. SN utrzymał jednak w mocy zaskarżone orzeczenie. Zwrócił uwagę, że rozstrzygające znaczenie dla określenia odpowiedzialności danej osoby za zobowiązania spółki ma jej status członka zarządu. O tym czy dana osoba jest, czy nie członkiem zarządu decyduje faktyczne pełnienie takiej funkcji, a nie treść wpisów w KRS. W rezultacie odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. będzie ponosił rzeczywisty członek zarządu, nawet jeśli jego dane nie zostały ujawnione w KRS. Z kolei osoba wpisana do KRS uniknie odpowiedzialności, jeśli wykaże, że nie pełniła tej funkcji w czasie powstania zobowiązania.

SN wskazał, że zgodnie z art. 17 ustawy o KRS, domniemywa się, że dane tam wpisane są prawdziwe. Jeżeli dane wpisano niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. Domniemanie to chroni wierzycieli, ale jedynie w odniesieniu do roszczeń wobec spółki z o.o., a nie członków jej zarządu.

Tezy z wyroku SN

Wskazany powyżej wyrok potwierdza, że odpowiedzialność ponoszą osoby faktycznie pełniące funkcję członka zarządu, a nie osoby jedynie ujawnione w KRS.

Na zakończenie zacytuję trzy tezy SN.

Członek zarządu spółki z o.o. nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. za zobowiązania spółki, które nie istniały w czasie sprawowania przez niego mandatu, albowiem zostały zaciągnięte przez spółkę po jego odwołaniu z tego stanowiska. Przesłankami odpowiedzialności są zatem istnienie określonego zobowiązania spółki z o.o. w czasie, w którym dana osoba była członkiem zarządu spółki (a więc niepowstałego później), oraz bezskuteczność egzekucji tego zobowiązania przeciwko spółce czy to w czasie pozostawania przez tę osobę członkiem zarządu, czy to już po jej odwołaniu z zarządu.

                                                                                                                                                                               

                                                           Uchwała wspólników spółki z o.o. o odwołaniu dotychczasowego i powołaniu w jego miejsce nowego członka zarządu (art. 201 § 4 k.s.h.) jest skuteczna niezależnie od ujawnienia dokonanej zmiany zarządu w Rejestrze.                                                                                             

                                                               Wpis w rejestrze określonej osoby jako członka zarządu spółki z o.o. nie rozstrzyga per se (sam przez się) o ponoszeniu przez tę osobę odpowiedzialności na zasadach przewidzianych w art. 299 k.s.h.

**********************************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Checklistę po sprzedaży udziałów oraz zmianie w zarządzie spółki z o.o.

Checklista po sprzedaży udziałów i zmianie w zarządzie spółki z o.o.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Kiedy spółka jest cudzoziemcem?

Założenie spółki z o.o. w S24

Zwrot w S24 po sprzedaży udziałów

Prokurent podczas likwidacji spółki z o.o.

Zgoda zgromadzenia wspólników na sprzedaż udziałów

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Przemysław 17 listopada, 2020 o 18:22

No dobrze, ale co jeśli jeden członek posiada 95% udziałów i zaciąga zobowiązanie w imieniu spółki? Drugi natomiast posiada tylko 5% udziałów i tak samo będzie odpowiadał?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 22 listopada, 2020 o 15:01

Panie Przemysławie,
należy oddzielić pełnione w spółce role. Członek zarządu odpowiada za zobowiązania bez względu na to czy jest wspólnikiem i bez względu na to ile ma udziału w spółce, jeśli jest wspólnikiem.

Odpowiedz

Przemysław 27 listopada, 2020 o 00:18

Dziękuję bardzo.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: