Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Umowa pożyczki ze wspólnikiem

Aneta Kułakowska31 lipca 20202 komentarze

Jak zapewne wiecie są różne formy dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników. Mogą to być dopłaty, pożyczka czy podwyższenie kapitału. Również rezygnacja z wypłat dywidendy czy agio też jest tego pewną formą. Nie o wszystkich dzisiaj napiszę. Zacznę od najpopularniejszej, czyli umowy pożyczki ze wspólnikiem.

Umowa pożyczki ze wspólnikiem

Umowa pożyczki ze wspólnikiem

Udzielenie spółce pożyczki przez wspólnika jest opłacalną dla spółki z o.o. formą pozyskania kapitału. Przede wszystkim dlatego, że pożyczka od wspólnika jest neutralna podatkowo. Nie jest przychodem spółki. I tak naprawdę nie ma ograniczenia w wysokości kwoty pożyczki. Musicie jedynie pamiętać, aby w przypadku pożyczki przekraczającej tysiąc złotych zadbać o formę pisemną. Zresztą ta forma przyda Wam się do celów dowodowych bez względu na kwotę, więc pamiętajcie o umowie. Kolejne kwestie, o których warto pamiętać to pozyskanie ewentualnych zgód na zawarcie umowy pożyczki lub formalności o które należy zadbać w przypadku kiedy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu. Pamiętajcie, że w sytuacji gdy jedyny wspólnik jest równocześnie jedynym członkiem zarządu, zawarcie umowy pożyczki między nim a spółką, wymaga formy aktu notarialnego. Wówczas forma pisemna umowy nie wystarczy.

Umowa pożyczki pomiędzy wspólnikiem – członkiem zarządu

Co do zasady spółka z o.o. w umowie pożyczki ze wspólnikiem jest reprezentowana zgodnie z zasadami reprezentacji panującymi w spółce. Zasada ta jednak nie dotyczy przypadku, kiedy wspólnik udzielający pożyczki jest jednocześnie członkiem zarządu. W umowie między członkiem zarządu a spółką z o.o., spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Pisałam o tym we wpisie Umowa między członkiem zarządu a spółką  z o.o.  Oczywiście poza przypadkiem kiedy umowa pożyczki zawierana jest z jedynym wspólnikiem, który jest jedynym członkiem zarządu. Chcecie dowiedzieć się więcej to przeczytajcie wpis.

Zgoda zgromadzenia wspólników

Jak zwykle przypominam Wam o zerknięciu do umowy spółki. Zdarza się tak, że umowa stawia szczególne wymagania w zakresie umów pożyczki.

Z kolei w oparciu o k.s.h. pamiętajcie, że zawarcie umowy pożyczki pomiędzy spółką z o.o. a wspólnikiem będącym jednocześnie członkiem jej zarządu wymaga zgody zgromadzenia wspólników.

Bez względu na to czy pożyczka jest od wspólnika czy od wspólnika-członka zarządu, dodatkowo może okazać się, że musicie zadbać o uchwałę zgromadzenia wspólników na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego. Chyba że w umowie spółki znajdziecie inne zapisy, ewentualnie wyższe progi kwotowe wymagające zgody.

Umowa pożyczki a podatki

Jeszcze kilka słów na temat podatków. Pożyczka od wspólnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem Vat, gdy wspólnik jest osobą fizyczna niebędąca podatnikiem VAT. W przypadku, gdy obie strony są podatnikami Vat, udzielenie pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak korzysta ze zwolnienia przedmiotowego. Pożyczki od wspólników zwolnione są także od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Koniecznie pamiętajcie o oprocentowaniu kwoty pożyczki. Miejcie na uwadze, że udzielenie spółce nieoprocentowanej pożyczki przez wspólnika powoduje powstanie po stronie spółki przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w postaci odsetek, a to wymagałoby wówczas naliczenia i zapłaty podatku z tego tytułu.

 ***********

Jeśli poszukujecie prostego wzoru umowy pożyczki zajrzyjcie do sklepu z ebookami.

Wzór umowy pożyczki ze wspólnikiem spółki z o.o.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Odpowiedzialność prezesa zarządu spółki za wypadek drogowy – rozmowa z adwokatem Adą Chmielewską-Ciż

Zgłoszenie do CRBR na ostatnią chwilę

Pierwszy rok obrotowy w spółce z o.o.

Liczba głosów na zgromadzeniu wspólników

Sprawozdanie finansowe a zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Jestem przekonana, że czekaliście na wpis o Odpowiedzialności prezesa zarządu spółki za wypadek drogowy. Nierzadko pytaliście jaki wpływ ma taka odpowiedzialność na możliwość pełnienia funkcji w zarządzie. Nie będzie to jednak zwykły wpis, ale zapis mojej rozmowy z adwokatem Adą Chmielewską-Ciż. Liczę, że rozmowa Was zainteresuje.

Pani Mecenas jest warszawskim adwokatem i specjalizuje się w sprawach karnych. Prowadzi bloga Jestem podejrzany. Swojego bloga kieruje do sprawców wypadków komunikacyjnych. Zachęcam Was do odwiedzenia bloga Pani Mecenas i subskrypcję.

Odpowiedzialność prezesa zarządu spółki za wypadek drogowy - Ada Chmielewska-Ciż - adwokat

***

Odpowiedzialność prezesa zarządu spółki
za wypadek drogowy

Aneta Kułakowska: Pani Mecenas, zaprosiłam Panią do rozmowy, aby przybliżyć moim Czytelnikom kwestie odpowiedzialności prezesa zarządu spółki, za wypadek drogowy. Jak kształtuje się taka odpowiedzialność?

Ada Chmielewska-Ciż: Odpowiedzialność każdego kierowcy i kierującego pojazdem występuje zasadniczo w trzech reżimach: administracyjnym, cywilnym i karnym.

Oczywiście wiele zależy od tego czy prezes zarządu spółki, pracownik czy współpracownik w chwili wypadku drogowego kierował własnym pojazdem czy pojazdem należącym do spółki. A także zależy od tego, w jakim stosunku prawnym pozostaje w relacji ze spółką. 

A.K.: Czy może Pani pokrótce opisać wspomniane rodzaje odpowiedzialności?

A.C.C. Oczywiście. Pod pojęciem odpowiedzialności administracyjnej rozumiem odpowiedzialność osoby fizycznej bądź prawnej za kwestie związane ze stanem technicznym pojazdu, uprawnieniami do kierowania nim czy posiadaniem ubezpieczenia OC.

Odpowiedzialność kierowcy (w tym oczywiście odpowiedzialność prezesa zarządu spółki) za dochowanie obowiązków związanych z posiadaniem prawa jazdy spoczywa tylko i wyłącznie na nim. Np. obowiązek poddania się badaniom lekarskim.

Natomiast jeśli chodzi o stan techniczny pojazdu czy jego ubezpieczenie – odpowiada za to właściciel lub posiadacz, czyli spółka.

Prezes zarządu bądź inny pracownik spółki może być obarczony obowiązkiem dbania o stan techniczny auta. I w związku z tym również podejmowania określonych czynności administracyjno-technicznych na mocy stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej. Ale wymaga to sprecyzowania w umowie. Jednak nawet jeśli prezes zarządu nie ma takiej umowy, może ponieść odpowiedzialność jako organ spółki.

Odpowiedzialność cywilna w tym wypadku to odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek wypadku czy kolizji drogowej spółce, innemu pracownikowi bądź osobom trzecim.

Odpowiedzialność karna wiąże się z popełnieniem czynu będącego przestępstwem i ponosi ją tyko sprawca czynu.

W przypadku przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji nie ma mowy o odpowiedzialności karnej osoby prawnej. Gdyż przestępstwa tego rodzaju nie są objęte przepisami ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

A.K.: Spółka musi wykupić ubezpieczenie OC pojazdów, a często wykupuje także ubezpieczenie AC. Czy na gruncie odpowiedzialności cywilnoprawnej to nie rozwiązuje problemu?

A.C.C.: Niestety, nie do końca. Nie ma problemu, jeśli sprawcą kolizji czy wypadku jest osoba trzecia. Problemy pojawiają się kiedy to pracownik czy współpracownik spółki będzie winnym.

Jego odpowiedzialność względem poszkodowanych i spółki będzie zależała od tego czy do wypadku doszło w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych czy nie, czy umowa łącząca strony to umowa o pracę czy nie, a jeśli jest to umowa o pracę – czy samochód został pracownikowi powierzony.

Jeśli nasz przykładowy prezes zarządu jest tzw. etatowcem i wyrządzi szkodę w mieniu lub na osobie pojazdem służbowym, w czasie wykonywania pracy, to zgodnie z art. 120 kodeksu pracy, szkodę naprawić musi pracodawca, który może odesłać poszkodowanego do swojego ubezpieczyciela, celem dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia OC.

Pracodawca z kolei będzie miał wobec pracownika roszczenie o naprawienie szkody, ale tylko w granicach rzeczywistej straty i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.  Z reguły szkoda ta obejmie koszt naprawy auta, utratę jego wartości czy utratę zysków pracodawcy.

Co do zasady pracownik odpowiada względem pracodawcy do równowartości 3-miesięcznego wynagrodzenia, ale jeśli wyrządzi szkodę umyślnie – będzie odpowiadał bez ograniczeń. Jego odpowiedzialność ulegnie zmniejszeniu bądź wyłączeniu w zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do powstania albo zwiększenia szkody.

Gdy samochód został pracownikowi powierzony (ważne jest tu dopełnienie formalności określonych w Kodeksie pracy) będzie on odpowiadał względem pracodawcy za szkodę w pełnej wysokości. Niezależnie od tego czy powstała ona z winy umyślnej czy nieumyślnej. Od tej odpowiedzialności pracownik uwolni się wykazując, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, np. gdy pracodawca nie zapewnił warunków umożliwiających ochronę powierzonego mienia.

Niezależnie jednak od tego czy auto było pracownikowi powierzone czy nie, jeśli wyrządzi on szkodę nie przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych (np. po godzinach pracy albo w czasie pracy ale nie w związku z obowiązkami pracowniczymi) to, niestety, sam poniesie odpowiedzialność.

Zupełnie inaczej kształtuje się sytuacja osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych czy tzw. kontraktów menadżerskich. Nie podlegają one takiej ochronie jak pracownicy. Odpowiadają więc one względem spółki i osób trzecich na zasadach ogólnych. Określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem stosownych regulacji zawartych na tę okoliczność w umowie łączącej strony stosunku cywilnoprawnego.

Niestety, nawet jeśli spółka skieruje poszkodowanego do swojego ubezpieczyciela, to w sytuacji np. spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości, ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia bądź stwierdzonego braku uprawnień do prowadzenia pojazdów ubezpieczyciel będzie miał roszczenie zwrotne do sprawcy wypadku. 

A.K.: A czy odpowiedzialność karna poniesiona za wypadek drogowy ma znacznie dla prezesa zarządu spółki bądź jej pracownika?

A.C.C.: Wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy. Aby ponieść odpowiedzialność karną prezes zarządu spółki bądź jej pracownik musi popełnić przestępstwo. W omawianym zagadnieniu może to być czyn polegający na spowodowaniu katastrofy albo jej niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, wodnym lub powietrznym, spowodowaniu wypadku w tymże ruchu czy prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Samo postawienie zarzutów nie pociąga za sobą szczególnie ważkich konsekwencji bo podejrzany pozostaje nadal pod ochroną domniemania niewinności. Ale już zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania powoduje  np. wygaśnięcie stosunku pracy.

Niezależnie od wyniku postępowania karnego wyrządzenie szkody w mieniu pracodawcy może być uznane za jednorazowe naruszenia obowiązków. Negatywnie oddziałujące na ocenę rzetelności i sumienności pracownika i stanowić podstawę zakończenia stosunku pracy.

W przypadków umów cywilnoprawnych opisane okoliczności mogą wywołać niemożność wykonania zobowiązania, co następczo pociąga za sobą zakończenie stosunku prawnego.

Skazanie prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji nie powoduje utraty uprawnień do zajmowania stanowiska członka zarządu, rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej.

Zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego. Tymczasem przestępstwa drogowe umieszczone zostały w rozdziale XX.

Zainteresowanych karnym aspektem wypadków drogowych zapraszam na mojego bloga Jestem podejrzany pl.

A.K.: Dziękuję za rozmowę. Jestem przekonana, że moi Czytelnicy docenią przekazaną w tej rozmowie ogromną dawkę wiedzy.

A.C.C.: Dziękuję bardzo.

 

Liczę, że rozmowa Wam się spodobała. Koniecznie zajrzyjcie na bloga Pani Mecenas.

 

*******

Inne wywiady w blogu:

Udziały w spółce z o.o. w przypadku rozwodu i podziału majątku jednego ze wspólników – rozmowa z adwokatem Aleksandrą Gaczek.

Czy tymczasowe aresztowanie zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki – wywiad z adwokatem Mateuszem Szymkowiakiem.

Postępowanie w sprawach gospodarczych po nowelizacji – wywiad z radcą prawnym Dariuszem Mojeckim.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Dzień rozpoczęcia działalności

Aneta Kułakowska26 lipca 20202 komentarze

Przy okazji wpisu Pierwszy rok obrotowy w spółce z o.o. okazało się, że należałoby też napisać jak określić dzień rozpoczęcia działalności spółki. Czy jest to dzień podpisania umowy spółki? A może dzień rejestracji spółki w KRS? Postaram się dzisiaj na te pytania odpowiedzieć naprawdę krótkim wpisem.

Dzień rozpoczęcia działalności

Pierwsze otwarcie ksiąg rachunkowych w spółce

Otóż, dniem rozpoczęcia działalności jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. I na ten dzień w spółce z o.o. otwiera się księgi rachunkowe. W ustawie o rachunkowości w art. 12 ust. 1 pkt 1 przeczytacie, że otwarcie ksiąg powinno nastąpić w ciągu 15 dni od pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. I jest to pierwsze otwarcie ksiąg rachunkowych w spółce. Każde kolejne otwarcie ksiąg będzie rozpoczynać się z dniem rozpoczęcia kolejnego roku obrotowego, ale i od tego też są wyjątki.

Dzień rozpoczęcia działalności

Nie bez powodu niektórzy mają problemy z określeniem dnia rozpoczęcia działalności. Można spotkać się z różnym podejściem księgowych, które zajmują się prowadzeniem tych ksiąg. Jedne kierują się datą podpisania umowy spółki, inne wpłatą na kapitał zakładowy, ewentualnie datą rejestracji w KRS. Dominuje jednak data z umowy spółki.

Dlaczego data podpisania umowy?

Umowa precyzuje bowiem kwestie wysokości kapitału zakładowego i wkłady wspólników. Z umowy powstają bowiem pierwsze aktywa i pasywa spółki. Zatem księgi rachunkowe możecie otworzyć już na etapie spółki w organizacji.

Osobiście zgadzam się z podejściem, które wiąże dzień podpisania umowy spółki z dniem rozpoczęcia jej działalności. I to ten dzień wskazujecie w sprawozdaniu finansowym jako pierwszy dzień okresu rozliczeniowego, za który sporządzacie sprawozdanie. W niektórych przypadkach pierwszy rok obrotowy będzie dłuższy niż rok kalendarzowy, a w niektórych krótszy. Pisałam o tym w przywołanym wyżej wpisie Pierwszy rok obrotowy w spółce z o.o.

Jak sami więc widzicie, dniem rozpoczęcia działalności nie jest dzień rejestracji w KRS. Chociaż oczywiście może zdarzyć się tak, że te dni się pokryją. Wystarczy, że w jednym dniu podpiszecie umowę spółki, a KRS dokona rejestracji spółki w KRS. Jednak nawet poprzez system S24 raczej graniczy to z cudem.

***********

Koniecznie zajrzyjcie do Sklepu z ebookami. Jeśli nie ma wzoru, którego poszukujecie to dajcie mi znać.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Zgłoszenie do CRBR na ostatnią chwilę

Pierwszy rok obrotowy w spółce z o.o.

Liczba głosów na zgromadzeniu wspólników

Sprawozdanie finansowe a zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

W dzisiejszym wpisie zgłoszenie do CRBR na ostatnią chwilę. Dla większości z Was w najbliższy poniedziałek 13 lipca mija termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych spółki. O Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pisałam już na blogu dwukrotnie we wpisach: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli kolejny obowiązek zarządu spółki z o.o. i Zmiana terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Jak się okazuje wciąż wiele z Was nie ma pojęcia o tym obowiązku zarządu. Wcale się nie dziwię. Co jakiś czas wchodzą w życie nowe przepisy, a za zmianami ledwie nadążają sami prawnicy. Dlatego też dzisiaj postanowiłam Wam o tym przypomnieć. Część z Was jest przekonana, że nie dotyczy Was ten obowiązek, ponieważ jedynym wspólnikiem jest inna spółka, ewentualnie jest wielu wspólników lub brakuje wspólnika większościowego.

Zgłoszenie do CRBR na ostatnią chwilę

Zgłoszenie do CRBR na ostatnią chwilę

Większość z Was podczas ustalania beneficjentów rzeczywistych spółki kieruje się jedną zasadą. Zasadą wspólnika większościowego. Jesteście przekonani, że beneficjentem jest osoba fizyczna będąca wspólnikiem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów. Jeśli takiej nie ma, ewentualnie jeśli wszystkie udziały posiada inna spółka, wychodzicie z założenie, że u Was nie ma beneficjenta i nie musicie dokonać zgłoszenia. Otóż, nic bardziej mylnego.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym?

Przede wszystkim zawarta w  art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu definicja beneficjenta rzeczywistego nie jest katalogiem zamkniętym. Można powiedzieć, że jedynie podpowiada Wam kim przykładowo jest beneficjent rzeczywisty w spółce. A to oznacza, że nie zawsze musi to być wspólnik większościowy.

Dlatego często ciężko jest mi odpowiedzieć na Wasze pytania, kto jest tym beneficjentem, jeśli nie znam spółki. Każda spółka jest inna. Czasem jest tak, że pomimo wyraźnego wspólnika większościowego spółkę kontroluje lub nią faktycznie ”rządzi” ktoś inny. Czasem jest to wspólnik mniejszościowy, czasem członek zarządu, członek rady nadzorczej czy prokurent, który faktycznie “trzęsie spółką”. Zapewne wiecie o co mi chodzi. Ewentualnie osoba z zewnątrz. Nie ma gotowego rozwiązania, które będzie pasować do każdej spółki.

Zauważcie, że w przywołanym przepisie jest mowa o tym, że beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. Wobec tego dokonując ustalenia beneficjenta musicie zwracać uwagę nie tylko na ilość posiadanych udziałów, a także na faktyczny wpływ na funkcjonowanie spółki. I w ten sposób znajdziecie odpowiedź.

Oczywiście może zdarzyć się również tak, że nie będzie możliwości ustalenia beneficjentów rzeczywistych. Wówczas wskazujecie osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze w spółce, czyli najczęściej członków zarządu.

Czy każda sp. z o.o. musi dokonać zgłoszenia do CRBR?

Wszystkie spółki z o.o., które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.), mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 r.

Zgłoszenie nowej spółki z o.o.

Termin 13 lipca oczywiście nie dotyczy spółek, które są w trakcie zakładania lub czekają na rejestrację w KRS. Wszystkie nowe spółki z o.o. wpisane do KRS po 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych nie później niż w terminie 7 dni (bez sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wpisu do KRS.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych dokonujecie w formie elektronicznej na stronie crbr.podatki.gov.pl

Do dokonania zgłoszenia potrzebujecie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Kto dokonuje zgłoszenia?

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje osoba lub osoby  uprawnione do reprezentacji spółki. A zatem zarząd spółki zgodnie z reprezentacją lub prokurent czy prokurenci zgodnie z reprezentacją.

Pełnomocnik spółki nie może dokonać zgłoszenia

Pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia do CRBR. Zgłoszenia dokonują jedynie osoby uprawnione do reprezentacji spółki.

Czy spółka z o.o. w likwidacji dokonuje zgłoszenia?

Spółka z o.o. w likwidacji również dokonuje zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje likwidator lub likwidatorzy zgodnie z reprezentacją.

Czy zawieszona spółka z o.o. dokonuje zgłoszenia?

Spółka z o.o. w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia do CRBR.

Czy beneficjentem rzeczywistym w spółce z o.o. jest zawsze wspólnik?

Nie zawsze.

Jeśli zajdzie taka potrzeba to przygotuję kolejny wpis dotyczący zgłoszenia. Odpowiedzi na wiele pytań związanych z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych znajdziecie na stronie www.gov.pl.

***********

Koniecznie zajrzyjcie do Sklepu z ebookami. Jeśli nie ma wzoru, którego poszukujecie to dajcie mi znać.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Pierwszy rok obrotowy w spółce z o.o.

Liczba głosów na zgromadzeniu wspólników

Sprawozdanie finansowe a zawieszenie działalności spółki z o.o.

Dzień dywidendy w spółce z o.o.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019 

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Jeśli czytacie mojego bloga to wiecie, że lubię odpowiadać wpisem na Wasze pytania. Szczególnie te, które często się powtarzają. Dzisiaj zatem na tapet wskakuje pierwszy rok obrotowy w spółce z o.o.

Zwykle w Waszych umowach spółki rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Jest to najwygodniejsze rozwiązanie. I z tym raczej nie macie problemów. Zastanawia Was jak określić pierwszy rok obrotowy w spółce, który rozpoczyna się w trakcie roku kalendarzowego i nie trwa 12 miesięcy.

Jak określić  pierwszy rok obrotowy w spółce z o.o.? – Dzisiaj postaram się na to pytanie odpowiedzieć.

Pierwszy rok obrotowy w spółce z o.o.

Pierwszy rok obrotowy w spółce z o.o.

Zwykle rokiem obrotowym, za który sporządzacie sprawozdanie finansowe jest rok kalendarzowy. Podpisując umowę spółki u notariusza czy sporządzając ją w S24 macie możliwość określenia roku obrotowego, w tym pierwszego roku obrotowego. Zwykle bowiem jest on krótszy niż 12 miesięcy. Sporządzając umowę spółki macie tak naprawdę dwie możliwości, w zależności od tego w jakim miesiącu spółka rozpoczyna działalność.

Jeśli Wasza spółka rozpoczyna działalność w pierwszej połowie roku to zakończenie roku obrotowego będzie na koniec tego roku, w którym rozpoczęła działalność. Jeśli zatem spółka rozpoczęła działalność 15 maja 2020 roku to pierwszy rok obrotowy zakończy się 31 grudnia 2020 r., nawet jeśli to raptem ponad 7 miesięcy.

Z kolei jeśli spółka rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku to wówczas możecie rok obrotowy zakończyć tego samego roku lub na koniec następnego. Zatem jeśli spółka rozpoczęła działalność 15 lipca 2020 roku to pierwszy rok obrotowy może zakończyć się 31 grudnia 2020 r. lub 31 grudnia 2021 r. Decyzja należy do Was. Przepisy ustawy o rachunkowości dają Wam możliwość wyboru. Wybierając wariant drugi, możecie księgi rachunkowe spółki za pierwszy rok połączyć z księgami rachunkowymi za rok następny. A to oznacza, że sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy możecie połączyć ze sprawozdaniem finansowym za rok następny. W naszym przykładzie wariantu drugiego pierwszy rok obrotowy będzie trwał od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zapisy w umowie spółki

Pamiętajcie, że jeśli chcecie mieć możliwość wydłużenia pierwszego roku obrotowego to musicie zadbać o zapis w umowie spółki. Biorąc pod uwagę, że sporządzenie sprawozdania finansowego to dodatkowy koszt, warto o tym pomyśleć na etapie sporządzania umowy spółki.

Przykładowy zapis w umowie spółki, jeśli spółka z o.o. rozpocznie działalność w drugiej połowie 2020 r.

Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2021 roku.      

 

***********

Jeśli szukacie prostych wzorów dokumentów z omówieniem to koniecznie zajrzyjcie do Sklepu z ebookami

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Liczba głosów na zgromadzeniu wspólników

Sprawozdanie finansowe a zawieszenie działalności spółki z o.o.

Dzień dywidendy w spółce z o.o.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019 

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl