Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Prawo pierwokupu udziałów

Aneta Kułakowska16 września 2020Komentarze (0)

Ostatnio na Waszą prośbę sporo pisałam o sprzedaży udziałów i ograniczeniach w ich zbywalności. Dzisiaj przyszła kolej na prawo pierwokupu. Nie mylcie go jednak z prawem pierwszeństwa, o którym pisałam już na blogu. Prawo pierwokupu jest uregulowane przez kodeks cywilny w art. 596-602.

Prawo pierwokupu udziałów

Prawo pierwokupu udziałów

Jeżeli chcecie skorzystać z instytucji prawa pierwokupu to musicie zadbać o odpowiednie zapisy w umowie spółki. Określacie w niej kto ma prawo pierwszeństwa (pierwokupu) w zakupie sprzedawanych udziałów. Możecie zastrzec prawo pierwokupu na rzecz wspólników, a także na rzecz osób spoza spółki.

Jeżeli prawo pierwokupu wpiszecie do umowy spółki to wspólnik sprzedający udziały musi pamiętać o dwóch kwestiach z tym związanych. O tym, że umowę sprzedaży udziałów może zawrzeć z kupującym udziały pod warunkiem zawieszającym. A to oznacza, że faktyczna sprzedaż będzie zawieszona do czasu kiedy uprawniony z prawa pierwokupu nie wykona swego prawa. Jeśli uprawniony z prawa pierwokupu skorzysta ze swojego prawa to do sprzedaży udziałów na rzecz pierwotnego kupującego nie dojdzie.

A po drugie wspólnik sprzedający udziały musi pamiętać, aby po zawarciu umowy sprzedaży udziałów zawiadomić uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu o zawarciu tej umowy. Tak, aby umożliwić mu złożenie oświadczenia o skorzystaniu lub nie z tego uprawnienia.

Oświadczenie uprawnionego z prawa pierwokupu

Pamiętajcie, że sprzedaż udziałów powinna być dokonana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. A to oznacza, że  uprawiony z prawa pierwokupu, jeśli chce ze swego prawa skorzystać to wspólnikowi sprzedającemu udziały składa oświadczenie w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeśli w umowie spółki nie wpisano terminu na wykonanie prawa pierwokupu, to uprawniony może złożyć oświadczenie  w terminie jednego tygodnia od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży.

Jeśli złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu, to dochodzi do skutku umowa sprzedaży udziałów między uprawnionym z prawa pierwokupu a wspólnikiem sprzedającym udziały. Co to oznacza?

Oznacza to, że uprawniony z prawa pierwokupu jest związany treścią umowy sprzedaży udziałów zawartej między wspólnikiem sprzedającym udziały a osobą kupującą. Dotyczy to zarówno ilości sprzedawanych udziałów, jak ceny. Nie może zatem oświadczyć, że skorzysta z prawa pierwokupu do części sprzedawanych udziałów i zapłaci niższą kwotę.

Skutki niezastosowania się do prawa pierwokupu

Pomimo niezastosowania się do prawa pierwokupu umowa sprzedaży udziałów będzie ważna i skuteczna. Dojdzie zatem do przeniesienia własności udziałów. Wspólnik musi mieć jednak świadomość, że naraża się na ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą za powstałą w wyniku takiego naruszenia szkodę.

 

**********************************************************************

Jeśli poszukujecie umowy sprzedaży to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam wzór umowy sprzedaży udziałów. Wzór umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Jakich odsetek za opóźnienie może żądać spółka z o.o.?

Zgoda wspólników na działania zarządu

Czy wspólnik spółki z o.o. może być jej prokurentem?

Kto ma prawo do dywidendy po sprzedaży udziałów?

Podsumowanie sierpnia na blogu

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Jakich odsetek za opóźnienie może żądać spółka z o.o.?

O odsetkach za opóźnienie jeszcze nigdy nie pisałam na blogu. Ale tak często o to pytacie, że musiałam przygotować ten wpis, aby móc wszystkich pytających do niego odsyłać.

Jakich odsetek za opóźnienie może żądać spółka z o.o.

Jakich odsetek za opóźnienie może żądać spółka z o.o.?

Odsetki za opóźnienie spółka z o.o. może naliczać wtedy, gdy jej dłużnik opóźnia się ze spełnieniem swojego świadczenia. Zatem odsetki za opóźnienie to pewien rodzaj wynagrodzenia należny spółce za czas korzystania z jej kapitału po ustalonym przez strony terminie. Spółka zatem może żądać odsetek za opóźnienie, nawet jeśli nie poniosła żadnej szkody z tego tytułu i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Spółka z o.o. może naliczać odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, a także odsetki umowne czy ustawowe za opóźnienie.

Zacznijmy może od odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Pamiętajcie, że dotyczy to sytuacji kiedy drugą stroną również jest przedsiębiorca. Możecie naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości (art. 4 pkt 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) 10,1%, a 8,1% wówczas jeśli dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

Spółce z o.o. przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty. Jeśli spółka z drugą stroną w umowie ustaliła wyższe odsetki to wówczas przysługują jej wyższe, o których poniżej.

Odsetki ustawowe za opóźnienie

Odsetki ustawowe za opóźnienie 5,60%

art. 481§2 k.c.: Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Odsetki maksymalne za opóźnienie 

Odsetki maksymalne za opóźnienie 11,20 %

art. 481§21 k.c.: Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

Zatem w umowie spółka możecie wpisać, iż za opóźnienie należą się spółce odsetki maksymalne za opóźnienie na podstawie art. 481§21 k.c. Pamiętajcie, że ich wysokość może się zmieniać. Już w samym 2020 r. doszło do kilku zmian.

**********************************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również różnego rodzaju checklisty.

Checklista po sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Zgoda wspólników na działania zarządu

Czy wspólnik spółki z o.o. może być jej prokurentem?

Kto ma prawo do dywidendy po sprzedaży udziałów?

Podsumowanie sierpnia na blogu

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Zgoda wspólników na działania zarządu

Aneta Kułakowska13 września 2020Komentarze (0)

Zapewne większość z Was zna art. 230 k.s.h. Swego czasu narobił sporo zamieszania i wprowadził element niepewności we współpracy ze spółkami z o.o. Dzisiaj mam jednak wrażenie, że nie wszyscy o nim wiedzą lub pamiętają. Zapraszam Was zatem na wpis Zgoda wspólników na działania zarządu.

Zgoda wspólników na działania zarządu

Zgoda wspólników na działania zarządu

O czym mówi przywołany powyżej przepis? O tym, że jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, to każda czynność prawna polegająca na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego spółki wymaga uchwały wspólników.

Powyższe oznacza też, że zastosowanie tego przepisu możecie wyłączyć w całości odpowiednimi zapisami w umowie spółki. W umowie możecie też podwyższyć próg kwotowy, ewentualnie wypisać czynności, dla których wymagacie zgody wspólników.

A co to dla Was oznacza w praktyce?

A choćby to, że warto pamiętać o tym jakie zapisy macie w umowie spółki w tym zakresie. A rozważając praktyczne zastosowanie przywołanego wyżej przepisu, musicie wziąć pod uwagę po pierwsze wysokość kapitału zakładowego i zapisy umowy spółki.

W umowach często można spotkać się z zapisem:

Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, dokonanie czynności prawnej (rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania) przez Spółkę, nie wymaga uchwały wspólników, nawet jeśli wartość świadczenia dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego Spółki.        

Jeśli macie podobny zapis w umowie spółki to właściwie art. 230 k.s.h. Was nie dotyczy. Oczywiście nie oznacza to, że w ogóle żadne czynności nie będą wymagały zgody wspólników. Do tego tematu na pewno jeszcze wrócę.

Jakie czynności wymagają zgody?

Przede wszystkim chodzi o czynności o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego. Jeżeli w chwili dokonywania czynności prawnej wartość rozporządzenia lub zobowiązania przekracza wysokość kapitału zakładowego ponad dwukrotnie, to wymaga to uchwały wspólników akceptującej takie czynności.

Rozporządzeniem na przykład mogą być wszelkie czynności związane z rzeczami ruchomymi, nieruchomościami, przedsiębiorstwem spółki, udziałami i akcjami posiadanymi przez spółkę, znakami towarowymi, patentami, prawami autorskimi czy wierzytelnościami.

Z kolei zaciąganie zobowiązań to dla przykładu czynności związane z zawarciem umów pożyczki, kredytu, leasingu, a także umowy najmu, dostawy, sprzedaży czy wszelkiego typu umowy współpracy czy kontrakty.

Skutki naruszenia obowiązku

Jeśli zatem spełniecie warunki i czynność wymaga zgody, musicie zadbać o uzyskanie uchwały wspólników. Pamiętajcie, że uznaje się za niedopuszczalne podjęcie jednej uchwały wyrażającej zgodę na wszelkie czynności zarządu o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego spółki.

Pomimo braku zgody wspólników dla czynności tego wymagającej, nie będziecie mieli do czynienia z nieważnością czynności. Zatem ewentualnie zawarcie umowy ze spółką, która takiej zgody nie uzyskała nie będzie wiązać się z żadnymi negatywnymi skutkami. Konsekwencje naruszenia wskazanego przepisu będą jedynie wewnątrz spółki. A to oznacza ewentualną odpowiedzialność członków zarządu za działania sprzeczne z ustawą.

Wzór uchwały wyrażającej zgodę

Pamiętajcie, że zgoda może być wyrażona przed dokonaniem czynności, jak i w terminie 2 miesięcy od dnia jej dokonania. Poniżej przykładowa treść uchwały wyrażającej zgodę.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki …………… z siedzibą w ……………, niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd Spółki czynności w postaci  zakupu  nieruchomości  położonej w  ………….,  o powierzchni …………, dla której Sąd Rejonowy ………… prowadzi księgę wieczystą o numerze …………….za kwotę ……………..

Pamiętajcie, że celem art. 230 k.s.h. jest przede wszystkim ochrona interesów wspólników przed kosztownymi decyzjami zarządu spółki. Jeśli zatem wspólnicy zdecydują w umowie spółki, że czynności nie wymagają zgody lub wymagają zgody od wartości znacznie wyższej to należy uznać, że godzą się z ewentualnymi błędnymi decyzjami zarządu w tym zakresie. Zatem wspólnicy nie podejmujcie pochopnie decyzji w sprawie treści umowy spółki. Jak się potem okazuje w praktyce, skutki tych decyzji mogą być dla spółki nieodwracalne.

*************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również różnego rodzaju checklisty.

Checklista odwołanie i powołanie członka zarządu

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Czy wspólnik spółki z o.o. może być jej prokurentem?

Kto ma prawo do dywidendy po sprzedaży udziałów?

Podsumowanie sierpnia na blogu

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

Ogranczenia w zbywalności udziałów

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

O prokurze pisałam już wielokrotnie. Jeśli nie czytaliście to koniecznie zajrzyjcie do starszych wpisów. Wiecie, że bardzo często w ramach wpisu na blogu odpowiadam na Wasze pytania.

Czy wspólnik spółki z o.o. może być jej prokurentem? – to jedno z pytań które powraca. Dzisiejszym krótkim wpisem na nie odpowiem.

Czy wspólnik spółki z o.o. może być jej prokurentem?

Czy wspólnik spółki z o.o. może być jej prokurentem?

Najpierw należałoby odpowiedzieć na pytanie kto może być prokurentem w spółce z o.o., a kto nie.

Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wyklucza to możliwość wyboru małoletniego (chyba że zawarł małżeństwo), a także osoby ubezwłasnowolnionej.

Prokurentem nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 k.s.h, art. 587 k.sh., art. 590 k.s.h oraz art. 591 k.s.h.

Jeśli więc wspólnik jest osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie został prawomocnie skazany za w/w przestępstwa to może zostać prokurentem. Osobiście uważam, że jeśli wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu to nie powinien być prokurentem. Chociaż nie ma w przepisach zakazu, moim zdaniem nie powinno się łączyć tych dwóch funkcji w spółce. Pytacie o to często, więc postaram się przygotować oddzielny wpis na ten temat.

Podsumowując, jeśli wspólnik spełnia powyżej wskazane warunki to jak najbardziej może być prokurentem w spółce z o.o. W praktyce można bardzo często się w tym spotkać, szczególnie w małych spółkach. Zwykle w takich spółkach wspólnik jeśli nie jest w zarządzie to jest prokurentem.

*************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również checklisty.

Checklista odwołanie i powołanie prokurenta w spółce z o.o.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Kto ma prawo do dywidendy po sprzedaży udziałów?
checklista odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

Podsumowanie sierpnia na blogu

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

Ogranczenia w zbywalności udziałów

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Ostatnio na blogu zagościł temat sprzedaży udziałów, tak więc dzisiaj kolejny temat z nim powiązany, a który przewija się w Waszych pytaniach.

Kto ma prawo do dywidendy po sprzedaży udziałów? Dzisiaj krótko o tym opowiem.

Kto ma prawo do dywidendy po sprzedaży udziałów?

Kto ma prawo do dywidendy po sprzedaży udziałów?

Z k.s.h. dowiecie się, że uprawnionymi do dywidendy są wspólnicy, którym udziały przysługują w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zatem uchwały, którą podejmuje zwyczajne zgromadzenie wspólników po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za zamknięty rok obrotowy.

Jeśli zatem doszło do sprzedaży udziałów w zamkniętym roku obrotowym czy nawet przed zwyczajnym zgromadzeniem wspólników to prawo do dywidendy uzyskuje nowy wspólnik. A zatem ten, który kupił udziały od poprzedniego. I ten, który został wpisany przez zarząd do księgi udziałów.

O dniu dywidendy możecie przeczytać we wpisie Dzień dywidendy w spółce z o.o.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w umowie sprzedaży udziałów inaczej to uregulować. Były wspólnik i nowy mogą ustalić, że dywidenda będzie przysługiwać poprzedniemu wspólnikowi, ewentualnie podzielą się kwotą dywidendy. Pamiętajcie jednak przy tym o kwestiach podatkowych wynikających z tych ustaleń. Warto też pamiętać, że są to ustalenia pomiędzy wspólnikami, które nie powodują, że spółka dokonuje wypłaty inaczej niż jest to uregulowane w przepisach.

**********

Jeśli poszukujecie umowy sprzedaży to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam wzór umowy sprzedaży udziałów, jak również wzór umowy sprzedaży z odatkowymi wzorami dokumentów,a także inne wzory. Jeśli  nie ma wzoru,którego poszukujecie to dajcie mi znać.Wzór umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Wzór umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. wraz z dodatkowymi wzorami

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Podsumowanie sierpnia na blogu

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

Ogranczenia w zbywalności udziałów

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl