Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Po wpisie Jak dokapitalizować spółkę z o.o.? dostałam od Was sporo pytań. Zarówno jeśli chodzi o dopłaty, pożyczkę od wspólnika, jak i podniesienie kapitału zakładowego spółki. Jak zapewne wnioskujecie z tematu, dzisiajszy wpis poświęcę dopłatom. Zatem zainteresowanych zapraszam.

Jak nałożyć dopłaty w spółce z o.o.?

Jak nałożyć dopłaty w spółce z o.o.?

Przepisy dotyczące dopłat znajdziecie w art. 177-179 k.s.h.

Jak pamiętacie z wpisu o dokapitalizowaniu spółki, aby móc skorzystać z dobrodziejstwa dopłat przede wszystkim musicie mieć odpowiednie zapisy w umowie spółki. W umowie zatem należałoby mieć przynajmniej zapisy dotyczące liczbowego oznaczenia wysokości dopłaty w stosunku do udziału. Możecie też wskazać limit dopłat, np. w wysokości do 10-krotności posiadanych przez każdego wspólnika udziałów. Ewentualnie poprzez wskazanie konkretnej kwoty limitu, np. 100 zł na każdy udział. Określony w ten sposób limit dopłat można wykorzystać jednorazowo albo kilkukrotnie.

Sam fakt, że umowa spółki przewiduje możliwość nałożenia dopłat, nie przesądza jeszcze o konieczności wpłat tytułem dopłat przez wspólników. Do uzyskania tego celu potrzebujecie uchwały wspólników, w której określicie wysokość, jak i termin wniesienia dopłat.

Jeśli chcielibyście móc nakładać dopłaty na wspólników, a nie macie tego w umowie spółki to najpierw musicie dokonać zmiany umowy spółki. Zwracam uwagę, że zmiana umowy wymaga uchwały o zmianie umowy spółki zawartej w protokole notarialnym ze zgromadzenia wspólników. Dodatkowo dla swej skuteczności wymaga również wpisu w KRS.

Z kolei, jeśli spółka została założona w S24 to we wzorcu umowy spółki nie znajdziecie zapisów o dopłatach. Jak się zatem domyślacie najpierw należałoby dokonać zmiany umowy spółki poza S24 (notarialnie), aby móc nakładać dopłaty na wspólników.

Czy dopłaty podlegają zwrotowi?

Dopłaty mogą być zwrotne i bezzwrotne. Umowa spółki może wprost przewidzieć, że dopłaty mają charakter bezzwrotny lub zwrotny. Najczęściej w umowach spotkacie się z dopłatami zwrotnymi.

Jeśli jednak umowa spółki przewiduje bezzwotny charakter dopłat to wspólnicy w ogóle nie będą mieli roszczenia o zwrot dopłat.  Poza tym nie zwracacie dopłat, jeśli są one potrzebne na pokrycie strat. Jednak umowa i w tym zakresie może rozstrzygać inaczej.

O ewentualnym zwrocie dopłat decyduje zgromadzenie wspólników uchwałą. Oznacza to, że wspólnicy nie mają roszczenia o zwrot dopłat tak długo, jak długo uchwała wspólników nie rozstrzygnie o zwrocie dopłat.

Czy można pobierać odsetki od dopłat?

K.s.h. nie rozstrzyga o możliwości pobierania odsetek od dopłat. Zatem można założyć, że jeśli umowa spółki umożliwia możliwość pobierania odsetek od dopłat to jest taka możliwość. Chociaż zapewne spotkacie się z różnymi stanowiskami w tej sprawie.

Jednomyślność czy większość głosów?

Dopłaty możecie przewidzieć już podczas zawiązywania spółki. Jak również możecie dokonać zmiany umowy spółki w tym zakresie. Pamiętajcie, że zmiana zapisów umowy spółki w zakresie dopłat wymaga zgody wszystkich wspólników. Zatem uchwała powinna zapaść jednomyślnie. Jednak już sama uchwała dotycząca nałożenia dopłat wymaga bezwzględnej większości. Chyba że w umowie spółki macie inne zapisy dotyczące wymaganej większości.

Jak nałożyć dopłaty na wspólników?

Jeśli zatem macie spełnione warunki co do zapisów umowy spółki zapewne chcielibyście wiedzieć jak doprowadzić do nałożenia dopłat na wspólników.

Wspólnicy wnoszą dopłaty na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. W niej określa się ich wysokość i termin wniesienia przez wspólników.

Poza w/w warunkami dotyczącymi dopłat, pamiętajcie, że dopłaty muszą:

 • mieścić się w granicach określonych przez umowę spółki,
 • być nakładane i uiszczane przez wszystkich wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów (a nie tylko przez jednego lub część wspólników).

Dopłaty określacie w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziałów. Wartość musi więc być stosunkowa, tj. określać relacje między udziałem a dopłatą. Możliwe są więc określenia odnoszące się do wielokrotności wartości udziału (na przykład pięciokrotności jego wartości), określonej części udziału (na przykład połowy), może to być więc określenie iloczynowe, ilorazowe, jak i procentowe. Nie można zatem zastosować obowiązku dopłat przez określenie konkretnej kwoty, choćby w konsekwencji dała się ona odnieść jednocześnie do stosunku do udziału.

A jeśli wspólnik nie chce dokonać wpłaty?

Jeśli pomimo nałożenia dopłat wspólnik nie wpłaci kwoty dopłaty w terminie, wówczas spółka może dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie. Może też wystąpić z roszczeniem na drodze sądowej. A nawet z roszczeniem odszkodowawczym, jeśli spółka poniosła szkodę z tego tytułu.

Jak dokonać zwrotu dopłat?

Aby dokonać zwrotu dopłat ponownie musicie zadbać o podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników. Pamiętajcie jednak o tym, że zwrotu dopłat nie dokonujecie, jeśli są one potrzebne do pokrycia straty. Jak i wtedy, gdy doprowadziłby do niepokrycia w pełni kapitału zakładowego.

Poza uchwałą o zwrocie dopłat niezbędna jest również publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ewentualnie dodatkowo w innym piśmie do ogłoszeń, które jest w umowie spółki. Zwrotu dopłat możecie dokonać po upływie jednego miesiąca od dnia dokonania ogłoszenia o zwrocie.

Moim zdaniem w umowie spółki możecie wyłączyć konieczność publikacji o zwrocie dopłat, jeśli nie będą potrzebne do pokrycia straty.

Wzór uchwały o nałożeniu dopłat

Poniżej prosty wzór uchwały zgromadzenia wspólników o nałożeniu dopłat.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą …. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …., zgodnie z §… ust. … Umowy Spółki niniejszym postanawia nałożyć na wspólników dopłaty w wysokości 500 zł na każdy posiadany udział. Dopłaty mają na celu realizację inwestycji ……

Termin wniesienia dopłat ustala się na dzień ………………

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wzór przykładowego zapisu o dopłatach w umowie spółki

Poniżej przykładowy wzór postanowień umowy spółki o dopłatach.

 1. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia dopłat w wysokości do 100-krotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów w Spółce.
 2. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 3. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
 4. Jeżeli Wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
 5. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
 6. Zwrot dopłat, które nie okażą się konieczne do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym, nie wymaga ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń.
 7. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom jednocześnie i proporcjonalnie do ich wpłaty.

Orzecznictwo o dopłatach

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. I ACa 130/13 o celu dopłat:

Dopłaty są wkładami, stanowią część majątku spółki, nie powiększają udziałów w kapitale zakładowym, ani go nie podwyższają, a jedynie zwiększają majątek spółki. Ich celem jest umożliwienie prowadzenia określonej działalności gospodarczej, gdy zarząd nie ma możliwości uzyskania środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 października 2013 r. V ACa 368/13 

 1. Wskazać należy, że cel dopłat, ich przyczyna nie została ustawowo określona. Również nie zostało ustawowo zdefiniowane pojęcie dopłat. Przyjmuje się, że dopłatami w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych są sumy wpłacone do Spółki zgodnie z przepisami art. 177-178 k.s.h. wówczas gdy zostały one przewidziane w umowie spółki. Generalnie rzecz ujmując to świadczenie na rzecz spółki środków pieniężnych w celu pokrycia potencjalnej lub już istniejącej straty w celu jej dofinansowania, gdy Spółka nie jest w określonej sytuacji uzyskać z zewnątrz niezbędnych dla prowadzenia działalności środków finansowych.
 2. Dopłaty są w swym charakterze prawnym w pewnym stopniu zbliżone do udziałów, czyli wpłat na udziały, gdyż tak jak one realnie powiększają majątek spółki. Uzyskane z nich środki są przeznaczone na zasilenie kapitału zapasowego i mogą być wykorzystane przez spółkę w każdym celu związanym z jej działalnością uzasadnionym potrzebami Spółki, czy to do sfinansowania bieżących potrzeb, działalności, określonych nakładów, czy też pokrycia strat, mogą też być przeznaczone na uzupełnienie majątku spółki w celu zapewnienia zaspokojenia wierzycieli. Dopłaty zwiększają środki własne spółki, nie powiększając udziałów wspólników, a w konsekwencji wielkości kapitału zakładowego. Traktuje się je jako rodzaj świadczenia leżącego pośrodku między pożyczką a wniesieniem wkładu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2018 r. VII AGa 81/18 

Cechą obowiązku dopłat jest jego umowny charakter, bowiem musi on zostać przewidziany w umowie spółki – w jej pierwotnej wersji albo wprowadzony do niej w trybie zmiany umowy, jednakże w tej drugiej sytuacji muszą zostać dochowane warunki określone w art. 246 § 3 k.s.h. Nadto, dopłaty mogą być nakładane w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Umowa spółki musi zatem dokładnie wyznaczyć granice obowiązku dopłat w sposób odpowiadający formule wynikającej z art. 177 § 1 k.s.h. Wyznacza to maksymalną kwotę, do uiszczenia której mogą zostać zobowiązani wspólnicy w ramach realizacji obowiązku dopłat. Obowiązek ten ma przy tym charakter powszechny w tym sensie, że może zostać nałożony tylko na wszystkich wspólników. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie do udziałów.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2019 r. I AGa 7/19

Cechą obowiązku dopłat jest jego umowny charakter, albowiem musi on zostać przewidziany w umowie spółki. Jak stanowi wskazany wyżej art. 177 § 1 k.s.h. dopłaty mogą być nakładane w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału, a zatem umowa spółki musi dokładnie wyznaczyć granice obowiązku dopłat i ustalać maksymalną kwotę, do uiszczenia której mogą zostać zobowiązani wspólnicy w ramach realizacji obowiązku dopłat. Obowiązek dopłat może zostać nałożony tylko na wszystkich wspólników, zaś ich nałożenie i uiszczenie powinno być adekwatne do posiadanych udziałów.

Pamiętajcie: dopłaty mogą być nakładane uchwałą zgromadzenia wspólników wyłącznie na wszystkich wspólników oraz wyłącznie równomiernie w stosunku do udziałów, w granicach przewidzianych umową spółki.

Dopłaty spółka może wykorzystać tak naprawdę na dowolny. Zatem może to być pokrycie straty, inwestycja, jak i bieżąca działalność spółki.

Tyle o dopłatach. Mam nadzieję, że pomogłam 🙂

********************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również ebooka Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego. 

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego.

#autopromocja #produktwłasny

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Jaki jest termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022?

Czy spółka z o.o. ulega rozwiązaniu na skutek śmierci wspólnika?

Czy sprzedaż udziałów bez zgody spółki jest nieważna?

Jak sprostować protokół zgromadzenia wspólników?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Jaki jest termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022?

Dzisiaj odpowiadam na pytanie Czytelniczki bloga. Zapewne przyzwyczailiście się do wydłużenia terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2019, 2020 i 2021. W poprzednich trzech latach, Ministerstwo Finansów wydłużało termin na sporządzenie sprawozdań finansowych o 3 miesiące. Niestety w tym roku tak nie będzie, zatem sporządzacie sprawozdanie finansowe zgodnie z terminem ustawowym do dnia 31 marca 2023 r.

Macie jedynie przedłużony ustawowy termin do 30 czerwca 2023 r. na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB). Ponadto wydłuża Wam się termin na wpłatę wynikającego z tego podatku, jeśli macie coś do zapłaty. O tym przeczytacie w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Jaki jest termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022?

Jaki jest termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022?

Zatem zakładając, że rok obrotowy pokrywa się w Waszych spółkach z rokiem kalendarzowym, jesteście zobowiązani (zarząd poza wyjątkiem dotyczącym rady nadzorczej):

 • sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2022 do dnia 31 marca 2023 r.
 • sporządzić sprawozdanie z działalności spółki za 2022 do dnia 31 marca 2023 r. (chyba że spółka jako jednostka mikro lub mała korzysta z możliwości niesporządzania; przeczytaj wpis, aby dowiedzieć się więcej)
 • zlecić badanie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi (jeśli dotyczy to Waszej spółki)
 • sporządzić sprawozdanie oraz sprawozdanie wraz z oceną sprawozdania finansowego i wniosku zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty (rada nadzorcza jeśli jest ustanowiona w spółce)
 • zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.
 • złożyć do KRS sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności spółki oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku/pokryciu straty w terminie 15 dni od dnia ich podjęcia, zatem nie później niż do dnia 15 lipca 2023 r. jeśli zwyczajne zgromadzenie odbyło się 30 czerwca 2023 r.

Dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że pomogłam 🙂

********************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również ebooka Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego. 

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego.

#autopromocja #produktwłasny

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Czy spółka z o.o. ulega rozwiązaniu na skutek śmierci wspólnika?

Czy sprzedaż udziałów bez zgody spółki jest nieważna?

Jak sprostować protokół zgromadzenia wspólników?

Czy każdy wspólnik spółki z o.o. musi być w zarządzie?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Czy spółka z o.o. ulega rozwiązaniu na skutek śmierci wspólnika?

Nie planowałam tego wpisu. Ale takiego pytania jeszcze od Was nie dostałam i pomyślałam, że poświęcę chwilę i przygotuję dla Was krótki wpis w odpowiedzią na pytanie Czytelniczki bloga. Zatem zapraszam.

Czy spółka z o.o. ulega rozwiązaniu na skutek śmierci wspólnika?

Czy spółka z o.o. ulega rozwiązaniu na skutek śmierci wspólnika?

Odpowiadając na tytułowe pytanie, spółka z o.o. nie rozwiązuje się w razie śmierci któregokolwiek ze wspólników. Nie rozwiązuje nawet w przypadku śmierci wszystkich wspólników. Aby śmierć wspólnika mogła spowodować rozwiązanie spółki, umowa spółki musiałaby zawierać odpowiednie zapisy w tym zakresie. Zatem w umowie spółki należałoby wyraźnie wskazać, iż jedną z przyczyn rozwiązania spółki jest śmierć wspólnika lub wszystkich wspólników.

Jeśli w umowie nie ma tego rodzaju zapisów, to co do zasady w razie śmierci wspólnika udziały jego przechodzą na rzecz jego spadkobierców zgodnie z zasadami prawa spadkowego. Zwracam tutaj jednak uwagę, że i w tym zakresie macie możliwość wprowadzenia odmiennych zapisów. W umowie spółki możecie bowiem ograniczyć lub wyłączyć możliwość wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Ale to już temat na całkiem inny i znacznie dłuższy wpis.

Mam nadzieję, że pomogłam 🙂

********************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również wzór umowy sprzedaży udziałów.Wzór umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

#autopromocja #produktwłasny

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Czy sprzedaż udziałów bez zgody spółki jest nieważna?

Jak sprostować protokół zgromadzenia wspólników?

Czy każdy wspólnik spółki z o.o. musi być w zarządzie?

Jak dokapitalizować spółkę z o.o.?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Czy sprzedaż udziałów bez zgody spółki jest nieważna?

W międzyczasie na maila wpadło pytanie o nieważność sprzedaży udziałów bez zgody spółki. Zapraszam na krótki wpis w odpowiedzi na tytułowe pytanie.

Czy sprzedaż udziałów bez zgody spółki jest nieważna?

Czy sprzedaż udziałów bez zgody spółki jest nieważna?

O ograniczeniu sprzedaży udziałów poprzez uzyskanie zgody we wpisie Zgoda spółki na sprzedaż udziałów. Zachęcam do zapoznania się z wpisem.

Zatem jeśli w umowie macie zapis, iż zgody na zbycie udziałów udziela spółka to oznacza, że zgody udziela zarząd. Przy zarządzie wieloosobowym wymagałoby to podjęcia uchwały przez zarząd w formie pisemnej.

Bezskuteczna umowa sprzedaży udziałów

Odpowiadając na pytanie, umowa sprzedaży udziałów nie jest nieważna, ale bezskuteczna.

A to oznacza, że nie wywołuje ona skutków prawnych związanych ze sprzedażą udziałów. Zatem kupujący udziały pomimo podpisania umowy i zawiadomienia spółki o sprzedaży nie będzie miał możliwości wykonywać praw udziałowych. A to z kolei oznacza, iż nie będzie mógł być obecny i brać udziału w zgromadzeniach wspólników. Nie będzie mógł też oczekiwać wypłaty dywidendy. Prawda jest taka, że na to wszystko co liczył na skutek podpisania umowy nie będzie faktycznie dla niego dostępne.

Zwracam jednak uwagę, że zgoda może być udzielona przed zawarciem umowy sprzedaży udziałów, jak i po jej zawarciu. Zatem w przypadku uzyskania zgody po podpisaniu umowy, staje się ona skuteczna.

Reasumując, przed podpisanieum umowy sprzedaży udziałów radzę zapoznać się z zapisami umowy spółki. Poza uzyskaniem zgody spółki na sprzedaż udziałów możecie spotkać się również z innymi ograniczeniami lub wymogami. O części już napisałam, więc zainteresowanych zachęcam do zapoznania się ze starszymi wpisami:

Ograniczenia w zbywalności udziałów

O czym warto pamiętać podczas sprzedaży udziałów?

Zgoda zgromadzenia wspólników na sprzedaż udziałów

Prawo pierwokupu udziałów

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

Mam nadzieję, że pomogłam 🙂

********************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również wzór umowy sprzedaży udziałów.Wzór umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

#autopromocja #produktwłasny

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Jak sprostować protokół zgromadzenia wspólników?

Czy każdy wspólnik spółki z o.o. musi być w zarządzie?

Jak dokapitalizować spółkę z o.o.?

Jak złożyć oświadczenie o pokryciu kapitału spółki założonej w S24?

Czy zgromadzenie wspólników musi odbyć się w siedzibie spółki?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Jak sprostować protokół zgromadzenia wspólników?

Jak skorygować drobne omyłki w protokole zgromadzenia wspolników?

Czy można sprostować protokół zgromadzenia wspólników?

Mam dla Was prawie gotowy wpis o dopłatach, o który prosiliście. Potrzebuję go jeszcze dopracować i pewnie pojawi się już wkrótce. W międzyczasie wpadam na bloga z krótkim wpisem o sprostowaniu protokołu zgromadzenia wspólników. Zainteresowanych zapraszam.

Jak sprostować protokół zgromadzenia wspólników?

Jak sprostować protokół zgromadzenia wspólników?

W k.s.h. nie znajdziecie przepisu, który reguluje wprost możliwość sprostowania protokołu. Moim zdaniem jest taka możliwość pomimo braku wyraźnych zapisów ustawowych. Jednak samo sprostowanie dotyczy wyłącznie oczywistych omyłek pisarskich, np. błędu w imieniu, nazwisku, różnego typu niedokładności, błędów rachunkowych czy zwyczajnych literówek. Takie błędy mogą również dotyczyć wskazania sposobu głosowania, np. kiedy wpisano w protokole głosowanie jawne, a faktycznie uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Co zresztą nierzadko się zdarza.

Jeśli zatem macie protokół pisemny ze zgromadzenia z omyłkami pisarskimi to wystarczy, że przewodniczący i protokolant sporzadzą oświadczenie o sprostowaniu, w którym zamieszczą informację o zauważonym błędzie w protokole wraz z informacją o właściwej treści i je podpiszą. Mogą to również zrobić wszyscy wspólnicy, jeśli złożyli pdopisy pod protokołem. Oświadczenie następnie dołączają do protokołu zgromadzenia umieszczonego w księdze protokolów. Można też ponownie sporządzić protokół po sprostowaniu bez błędów ze wskazaniem, iż został on ponownie sporządzony na skutek zauważonych błędów pisarskich ze wskazaniem jakie to były błędy.

Możecie dokonać sprostowania zarówno protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jak i zwyczajnego zgromadzenia. W przypadku tego drugiego pamiętajcie, że jeśli błędy były w uchwałach, które złożyliście już do KRS to należałoby złożyć je ponownie wraz z wyraźnią informacją o ich sprostowaniu.

Wzór oświadczenia o sprostowaniu

Poniżej bardzo prosty wzór przykładowego oświadczenia o sprostowaniu.

Niniejszym oświadczamy, iż w dniu …… roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ……………………… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……………. W protokole NadzwyczajnegoZgromadzenia Wspólników błędnie wpisano …….., podczas gdy prawidłowa treść to ………

W związku z powyższym sprostowaniem prawidłowe brzmienie protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia …….. w załączeniu.

Błędy w protokole notarialnym zgromadzenia wspólników

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku błędów w protokole zgromadzenia wspolników sporządzonego przez notariusza. W tej sytuacji wyłącznie notariusz może dokonać sprostowania protokołem niedokładności, błędów pisarkich, rachunkowych lub innych oczywistych omyłek. Po sporządzeniu protokołu sprostowania notariusz wyda Wam kolejny wypis z aktu notarialnego, który  będzie uwzględniał zmiany wprowadzone w protokole sprostowania.

Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłam 🙂

O innych błędach w protokołach zgromadzenia wspólników, które nie są omyłkami pisarskimi podlegającymi sprostowaniu napiszę wkrótce. Zapraszam 🙂

********************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Checklista po sprzedaży udziałów oraz zmianie w zarządzie i adresie spółki z o.o. 

#autopromocja #produktwłasny

Checklista po sprzedaży udziałów oraz zmianie w zarządzie i adresie spółki z o.o.

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Czy każdy wspólnik spółki z o.o. musi być w zarządzie?

Jak dokapitalizować spółkę z o.o.?

Jak złożyć oświadczenie o pokryciu kapitału spółki założonej w S24?

Czy zgromadzenie wspólników musi odbyć się w siedzibie spółki?

Czy można wznowić działalność spółki na jeden dzień i ponownie zawiesić?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych