Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Pierwsze urodziny bloga

Aneta Kułakowska15 stycznia 20193 komentarze

Nie wiem kiedy minął ten rok. Sporo się w tym czasie działo, również za sprawą działalności blogowej. Jak zapewne zauważyliście nie robiłam podsumowania 2018 roku. Czekałam z tym na dużo lepszą okazję – na pierwsze urodziny bloga.

 

Pierwsze urodziny bloga

Pierwsze urodziny bloga

Choć pod koniec roku brakowało czasu na zamieszczanie kolejnych wpisów, to i tak dzisiejszy wpis jest 100 wpisem na blogu. Można powiedzieć, że całkiem nieźle. Chociaż już nie będę wspominać ile wpisów czeka na skończenie i na publikację. Ale postaram się w najbliższym roku publikować regularnie i opublikować wpisy, o które prosicie i na które czekacie.

Zatem oto podsumowanie:

99 wpisy opublikowane (dzisiejszy to numer 100)

202 subskrypcje

247 komentarze

ponad 270 tys. wyświetleń

Poniżej lista 10 najczęściej czytanych przez Was wpisów:

 1. Adres członka zarządu spółki z o.o. w KRS
 2. Wzór uchwały o powołaniu zarządu spółki z o.o.
 3. Odwołanie Prezesa Zarządu a wpis w KRS
 4. Wzór podpisu członka zarządu
 5. Adres członka zarządu spółki z o.o. w KRS po zmianie przepisów
 6. Jak wypełnić formularz KRS ZK po zmianie zarządu i umowy spółki z o.o.
 7. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.
 8. Wzór uchwały o powołaniu prokurenta
 9. Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki z o.o.
 10. Wzór uchwały zgromadzenia o odwołaniu Prezesa Zarządu

Nie mogłabym oczywiście nie wspomnieć o swoim udziale w podcaście Rafała Chmielewskiego W drodze do kancelarii. Zresztą to właśnie dzięki Rafałowi – twórcy web-lex i autorowi Pamiętnika Adwokata powstał mój blog. Dziękuję Rafale!

O planach nie będę pisać. Zdecydowanie wolę kiedy pojawiają się efekty ich realizacji. Mogę Was jedynie zapewnić, że będę aktywna na blogu i będą pojawiać się nowe wpisy. A w najbliższym czasie pojawi się pierwszy poradnik do bezpłatnego pobrania.

Podsumowując, chciałabym Wam – moim Czytelnikom, podziękować za ten rok. Gdyby nie Wy, Wasza aktywność, komentarze oraz niezliczone ilości maili i chęć czytania wpisów, nie miałabym motywacji do tworzenia treści na bloga. Dziękuję za ten wspólny rok!

Zapraszam Was do śledzenia kolejnych wpisów na blogu, komentowania i subskrypcji.

*****

Zapraszam na mojego drugiego bloga Rodo w spółce z o.o.

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Skazany nie zostanie prokurentem

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Skuteczność powołania członka zarządu

Blogi prawnicze dla biznesu

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Zdarzają się różne sytuacje, że jesteśmy zmuszeni zawiesić działalność gospodarczą prowadzonej przez nas spółki. A czasem jest tak, że cel dla którego została powołana spółka został zrealizowany i do czasu kolejnego projektu decydujemy się na zawieszenie działalności spółki. Przyczyn zawieszenia działalności spółki z o.o. może być wiele, ale nie o tym zamierzam pisać. Dzisiaj opowiem Wam jak to zrobić i jakie należy spełnić warunki.

 

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Regulacje dotyczące zasad zawieszania wykonywania działalności gospodarczej zawierają przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. zawierają (art. 22-25). Przed 30 kwietnia 2018 r. zawieszenie działalności regulowane było przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

Nie ma szczególnych warunków, aby spółka z o.o. mogła zawiesić działalność gospodarczą, poza wymienionymi poniżej, chyba że dodatkowe warunki zostały określone w umowie spółki.

Spółka z o.o. może zawiesić swoją działalność pod warunkiem, że nie zatrudnia ona pracowników. Z omawianego uprawnienia będzie mogła skorzystać spółka zatrudniająca wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia

 

Co może spółka z o.o. w okresie zawieszenia

Spółka z o.o. w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia spółka może  jednak wykonywać:

 • czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
 • może przyjmować należności i jest obowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

 

ZZW i sprawozdanie finansowe w okresie zawieszenia

Zawieszenie działalności spółki może zwolnić spółkę od obowiązku zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Warunkiem jest jednak, aby działalność spółki była zawieszona przez cały rok obrotowy i aby nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku. Jeżeli do tego dojdzie, następne zwyczajne zgromadzenie będzie musiało podjąć uchwały również dotyczące roku obrotowego, w którym działalność była zawieszona.

Podobnie dzieje się z obowiązkiem sporządzenia sprawozdania finansowego. Zawieszenie działalności nie zwalnia spółki od sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Wyjątek dotyczy jedynie całego roku bilansowego, w trakcie którego nie doszło do otwarcia i zamknięcia ksiąg, czyli wówczas kiedy zawieszenie trwało od 1 stycznia do 31 grudnia (w większości spółek). Nie dotyczy to jednak spółek, w których dokonuje w trakcie zawieszenia odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub następują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

 

Zawieszenie działalności a KRS

Spółka z o.o. może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (chyba że zawieszenie dotyczy miesiąca lutego) do 24 miesięcy. W odniesieniu do spółki z o.o.  okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia określonego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 20d ustawy o KRS w przypadku niezłożenia wniosku do KRS o wpis informacji o wznowieniu działalności przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, KRS wszczyna postępowanie przymuszające. Od 1 lutego 2019 r. art. 20d ustawy o KRS stanowić będzie, że w takim przypadku wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy zawieszenia przez automatyczne zamieszczenie jej w KRS.

Spółka z o.o. dokonuje zgłoszenia o zawieszeniu działalności w KRS na formularzu KRS-Z62. Do wniosku załącza uchwałę zarządu spółki o zawieszeniu, a także oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej podpisuje zarząd spółki, zgodnie z reprezentacją.

Wniosek o wpis zawieszenia, jak i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej jest wolny od opłaty sądowej. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

*****

Zapraszam na mojego drugiego bloga Rodo w spółce z o.o.

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Skazany nie zostanie prokurentem

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Skuteczność powołania członka zarządu

Blogi prawnicze dla biznesu

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Skazany nie zostanie prokurentem

Aneta Kułakowska31 grudnia 2018Komentarze (0)

Dawno przymierzałam się do tego wpisu, ponieważ przepisy obowiązują już od 1 października 2018 r. Pod koniec roku nadrabiam zaległości. Otóż chodzi mi o przepisy k.s.h., które nie pozwalają osobom prawomocnie skazanym pełnić funkcji prokurenta w spółce z o.o.

 

Skazany nie zostanie prokurentem

Skazany nie zostanie prokurentem

Od dnia 1 października 2018 r. weszła w życie zmiana k.s.h. rozszerzająca ograniczenia dotyczące pełnienia określonych funkcji w spółkach.

Dotychczas zgodnie z art. 18 § 2 k.s.h. członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatorem spółki z o.o. nie mogła być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 k.s.h, art. 587 k.sh., art. 590 k.s.h oraz art. 591 k.s.h.

Powyższy zakaz nie obejmował prokurentów spółek. Jak zapewne wiecie uprawnienia prokurenta w zakresie reprezentacji spółki są zbliżone do uprawnień członka zarządu. Wobec tego osoba skazana za przestępstwa wspomniane powyżej mogła tak naprawdę sprawować funkcje zarządcze w spółce dzięki możliwości pełnienia funkcji prokurenta.

Od dawna było wiadomo, że luka w przepisach pozwalająca na pełnienie funkcji prokurenta osobie skazanej była wykorzystywana przez skazane osoby, które wcześniej pełniły w spółce funkcję członka zarządu. Członkowie zarządu nie mogąc już pełnić funkcji w zarządzie, powoływani byli na prokurentów. W praktyce osoby, które popadły w konflikt z prawem, stały za sterami wielu spółek.

Zakaz pełnienia funkcji prokurenta określony w art. 18 § 2 k.s.h ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. Oznacza to, że jeżeli w okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego nastąpi zatarcie skazania, to taka osoba będzie mogła sprawować funkcję prokurenta.

 

Skutki powierzenia funkcji prokurenta osobie skazanej

KRS za każdym razem przed dokonaniem wpisu osoby pełniącej określone funkcje w spółce, dokonuje weryfikacji w Krajowym Rejestrze Karnym. Do tej pory tak było chociażby w przypadku członków zarządu. Teraz tej weryfikacji podlegają również osoby, którym powierzono pełnienie funkcji prokurenta w spółce. W przypadku negatywnej weryfikacji przez KRS, czyli uzyskaniu informacji o skazaniu i braku przesłanek uchylających zakaz, KRS oddala wniosek o wpis. A co do prokurentów już wpisanych w KRS, możemy spodziewać się, że podobnie jak w przypadku członków zarządu, sądy rejestrowe będą wykreślać prokurentów z urzędu, chyba że spółki uprzedzą działania KRS i same pozbędą się takiej osoby.

 

*****

Zapraszam na mojego drugiego bloga Rodo w spółce z o.o.

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Skuteczność powołania członka zarządu

Blogi prawnicze dla biznesu

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

O rezygnacji członka zarządu pojawiły się do tej pory już 2 wpisy na blogu: Rezygnacja członka zarządu i Rezygnacja członka zarządu w przypadku jednoosobowego zarządu. Powracam do tematu krótkim wpisem o rezygnacji członka zarządu z datą przyszłą.

 

Rezygnacja członka zarządu z datą przyszłą

Rezygnacja członka zarządu z datą przyszłą

Złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółki z o.o. pociąga za sobą zmianę jej składu osobowego, a może też jednocześnie prowadzić do braku zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego. Znalezienie odpowiedniej osoby (lub osób) do zarządu spółki oraz zwołanie zgromadzenia wspólników zajmuje czas, a w tym okresie spółka funkcjonuje bez zarządu. Przypadek w praktyce działania spółek niestety nierzadki.

Niektórzy zastanawiali się nad możliwością złożenia oświadczenia o rezygnacji z zastrzeżeniem warunku, ewentualnie z datą przyszłą. Co mogłoby dać spółce z o.o. niezbędny czas na powołanie kolejnego członka lub członków zarządu. Dotychczas brak było jednolitego stanowiska w przedmiocie dopuszczalności składania oświadczenia o rezygnacji z zastrzeżeniem warunku. Wątpliwości dopiero wyjaśniła  uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31.03.2016 r., III CZP 89/15. SN wskazał, iż niedopuszczalne jest złożenie rezygnacji pod warunkiem ze względu na wprowadzanie stanu niepewności w stosunkach z udziałem spółki. Dopuścił jednak możliwość, aby w rezygnacji członek zarządu wskazał późniejszą datę ustąpienia z funkcji w zarządzie w stosunku do chwili złożenia oświadczenia o rezygnacji. Jednocześnie SN wskazał, że oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji w spółce z o.o. członek zarządu składa zgodnie z regułą wskazaną w art. 205 § 2 k.s.h., czyli na ręce innego członka zarządu lub prokurenta.

 

Wzór oświadczenia o rezygnacji członka zarządu z datą przyszłą

Poniżej zamieszczam przykładowy najprostszy wzór oświadczenia o rezygnacji członka zarządu z datą przyszłą.

Warszawa, dnia …….

Zarząd Spółki pod firmą

ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie

Niniejszym oświadczam, iż z dniem 31 stycznia 2019 r. rezygnuję z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki i jednocześnie z funkcji Prezesa Zarządu Spółki ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Ostatnim dniem pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki będzie dzień 31 stycznia 2019 r.

………………………………

podpis

 

Zmiany przepisów w zakresie rezygnacji

Od 1 marca 2019 r. w przypadku rezygnacji ostatniego członka zarządu wejdą w życie zmiany w przepisach k.s.h., ale o tym już w styczniu na blogu.

Zasygnalizuję jedynie, że zmiana art. 202 k.s.h. wprowadzi nową regulację procedury rezygnacji ostatniego członka zarządu w spółce z o.o. Ostatni członek zarządu składać będzie rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników.

Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów.

*****

Zapraszam na mojego drugiego bloga Rodo w spółce z o.o.

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Skuteczność powołania członka zarządu

Blogi prawnicze dla biznesu

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Aneta Kułakowska29 grudnia 2018Komentarze (0)

Kilku Czytelnikom bloga obiecałam, że jeszcze w tym roku pojawi się wpis dotyczący zmiany siedziby i adresu spółki. Bardzo często spotykam się z tym, że siedziba spółki jest mylona z adresem spółki. I zanim zacznę pisać o zmianach siedziby i adresu, kilka słów poświęcę na wskazanie różnic, zwłaszcza w razie konieczności zmiany adresu  lub siedziby spółki.

Siedzibą spółki z o.o. jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, chyba że co innego ustalone zostanie w umowie spółki lub co innego wynika z przepisów ustawy. Siedzibą jest zatem określone w umowie spółki miasto, np. Warszawa, Łódź, Gdańsk. Siedzibą spółki może być również wieś. Z kolei adres spółki stanowi doprecyzowanie siedziby i oznacza najczęściej określenie ulicy wraz z numerem, np. 00-001 Warszawa, ul. Warszawska 1 lub w przypadku wsi wskazanie nazwy wsi z numerem domu.

Siedzibę spółki z o.o. określamy w umowie spółki, a adres spółki najczęściej określa zarząd spółki w drodze uchwały. Dlatego też różnią się od siebie procedury zmiany siedziby lub adresu, o czym poniżej.

 

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Zmiany siedziby spółki dokonujemy poprzez zmianę umowy spółki. W przypadki spółki zawiązanej u notariusza, zmiany umowy spółki również dokonujemy w formie aktu notarialnego. Wiąże się to z koniecznością zwołania zgromadzenia wspólników i podjęcia uchwały w zakresie zmiany umowy spółki. Z kolei w przypadku spółki założonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24 możemy dokonać zmiany umowy za pośrednictwem S24 lub drogą tradycyjną u notariusza.

Zmiana adresu jest mniej skomplikowana, ponieważ nie wymaga zmiany umowy spółki i wizyty u notariusza. Do zmiany adresu spółki wystarczy uchwała zarządu o zmianie adresu spółki w formie zwykłej pisemnej.

Zarówno zmiana siedziby, jak i zmiana adresu spółki wymaga ujawnienia tych zmian w KRS.

W przypadku zmiany siedziby mamy również do czynienia ze zmianą adresu, a więc do wniosku o zmianę siedziby KRS Z3 załączamy protokół notarialny ze zgromadzenia wspólników, tekst jednolity umowy spółki (jeśli nie ma w protokole notariusza) oraz uchwałę zarządu o zmianie adresu. Jeśli zmiany siedziby dokonujemy za pośrednictwem S24 to tam generujemy wszystkie niezbędne dokumenty.

W zakresie zmiany jedynie adresu spółki do wniosku o zmianę adresu KRS Z3 załączamy uchwałę zarządu o zmianie adresu spółki. Wzór przykładowej uchwały zarządu o zmianie adresu spółki znajdziecie we wpisie Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki. Formularz wniosku KRS Z3 znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają do zmiany adres spółki załączenia aktu własności lokalu czy umowy najmu.

W obu przypadkach opłata do KRS za wpis zmiany to koszt 350 zł lub 300 zł poprzez system S24.

 

*****

Zapraszam na mojego drugiego bloga Rodo w spółce z o.o.

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Skuteczność powołania członka zarządu

Blogi prawnicze dla biznesu

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu