Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Ważne terminy w 2020 roku

Aneta Kułakowska29 marca 20202 komentarze

Tradycyjnie trzeci rok z rzędu publikuję wpis z przypomnieniem. Zatem zapraszam Was dzisiaj na Ważne terminy w 2020 roku, związane z zakończonym rokiem obrotowym 2019.

Ważne terminy w 2020 roku

Ważne terminy w 2020 roku. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Na pierwszy rzut idzie sprawozdanie finansowe za rok 2019. W zdecydowanej większości spółek z o.o. rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. A to oznacza, że do dnia 31 marca 2020 r. jesteście zobowiązani do sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego. Zostało więc raptem 2 dni.

Sprawozdanie sporządzacie w formie elektronicznej xml. Ponadto osoba, której powierzyliście prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgowa) i wszyscy członkowie zarządu podpisują sprawozdanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Jeśli ktoś odmówi podpisania, powinien uzasadnić to na piśmie i załączyć to sprawozdania finansowego.

Datą sporządzenia sprawozdania finansowego jest datą złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie z działalności i badanie biegłego rewidenta

Po sporządzeniu i podpisaniu sprawozdania finansowego, kolejnym krokiem jest sporządzenie sprawozdania z działalności spółki za rok 2019. Chyba że spełniacie warunki, aby sprawozdania nie sporządzać. Pisałam o tym w Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Niektórzy z Was dodatkowo zobligowani są do badania sprawozdania finansowego. I zwykle w tym czasie już macie wybranego biegłego rewidenta, któremu zleciliście lub zlecicie badanie sprawozdania.

Na sporządzenie sprawozdania z działalności i opinii macie więc ponad dwa miesiące, jeśli planujecie zwyczajne zgromadzenie wspólników w czerwcu. Jeśli wcześniej to czasu tego jest jeszcze mniej.

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenie wspólników

Sprawozdanie finansowe zatwierdzacie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli rok bilansowy zakończył się w Waszych spółkach 31 grudnia 2019 r. to najpóźniej na dzień 30 czerwca 2020 r. zwołujecie zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być przynajmniej:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2019 rok,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2019,
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2019 (dotyczy wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej, jeśli jest powołana).

Złożenie dokumentów za 2019 w KRS

Po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników przed Wami ostatni krok. Czeka Was przesyłanie dokumentów rocznych do KRS. Dokonujecie tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Repozytorium Dokumentów Finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości. System ten umożliwia bezpłatne składanie dokumentów. Po zwyczajnym zgromadzeniu wspólników macie 15 dni na wysłanie dokumentów do KRS. Jeśli więc zgromadzenie odbyło się ostatniego dnia, czyli 30 czerwca to 15 lipca 2020 r. mija Wam ostatni dzień terminu.

Za 2019 rok przesyłacie do KRS następujące dokumenty:

 • sprawozdanie finansowe za 2019 rok w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • sprawozdanie z działalności za rok 2019 (jeśli nie jesteście zwolnieni) w postaci elektronicznej (np. xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • opinia biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu) w postaci elektronicznej (np. xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku bądź pokryciu straty – mogą być zeskanowane i przesłane w pdf i opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Za rok 2019 nie musicie składać sprawozdania finansowego z uchwałą o jego zatwierdzeniu do urzędu skarbowego. Wystarczy, że złożycie dokumenty roczne do KRS, a KRS przekaże je do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

************

Polecam Wam również 2 wywiady:

Postępowanie w sprawach gospodarczych po nowelizacji – wywiad z Radcą Prawnym Dariuszem Mojeckim

Czy tymczasowe aresztowanie zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki? Wywiad z adwokatem Mateuszem Szymkowiakiem

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Czy do powołania prokurenta potrzebny jest zapis w umowie spółki? – takie pytanie otrzymałam od Czytelniczki bloga. Jak się okazuje, odpowiedź nie jest dla Was taka oczywista.

Czy do powołania prokurenta potrzebny jest zapis w umowie spółki

Czy do powołania prokurenta potrzebny jest zapis w umowie spółki?

Nie będę Was trzymać w niepewności. Otóż, do powołania prokurenta w spółce z o.o. nie potrzebujecie żadnego zapisu w umowie spółki. Powołanie prokurenta umożliwiają Wam przepisy kodeksu cywilnego, których nie ma potrzeby powielać w umowie spółki. Z kolei w k.s.h. wyczytacie, że powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek zarządu. I tych uregulowań też nie musicie wprowadzać do umowy spółki. Do udzielenia prokury wystarczy Wam uchwała podjęta przez cały skład zarządu. I to wszystko.

Przepisy ograniczają możliwość udzielenia prokury do przedsiębiorców. W myśl art. 1091 k.c. prokury udzielić może tylko podmiot będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą:

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Powyższe oznacza, że tym zakresem objęta jest również spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą. Musicie jedynie pamiętać, że nie możecie udzielić prokury, jeśli spółka jest w trakcie upadłości lub likwidacji.

Jeśli temat prokurenta Was interesuje, na blogu znajdziecie kilka wpisów poświęconych prokurze, m.in.: powołanie prokurenta w spółce z o.o., wzór uchwały o powołaniu prokurenta czy zgoda prokurenta na powołanie. Inne wpisy znajdziecie poprzez wyszukiwarkę. Wystarczy jak wpiszecie słowo „prokurent”.

Pamiętajcie tylko o dokonaniu wpisu prokurenta w KRS.

************

Polecam Wam również 2 wywiady:

Postępowanie w sprawach gospodarczych po nowelizacji – wywiad z Radcą Prawnym Dariuszem Mojeckim

Czy tymczasowe aresztowanie zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki? Wywiad z adwokatem Mateuszem Szymkowiakiem

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Dzisiaj biorę na tapet obowiązki zarządu spółki po zbyciu udziałów. Często o to pytacie, więc dlaczego i tego tematu nie miałabym poruszyć. Do tej pory na blogu pojawiły się trzy wpisy dotyczące zbycia udziałów: Sprzedaż udziałów spółki z o.o., Zgoda spółki na sprzedaż udziałów oraz Czy zbycie udziałów wymaga zmiany umowy spółki? Jeśli więc ciekawi Was ten temat to zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami.

Obowiązki zarządu spółki po zbyciu udziałów

Obowiązki zarządu spółki po zbyciu udziałów

Zgodnie z art. 187 § 1 k.s.h.

O przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności.

Oznacza to, że po zbyciu udziałów czy to poprzez sprzedaż, darowiznę czy zmianę wspólnika w wyniku dziedziczenia, należy zawiadomić zarząd spółki. Przedkładacie wówczas zarządowi odpowiednio, umowę sprzedaży udziałów, umowę darowizny, postanowienie lub akt notarialny o dziale spadku. Czy inny dokument potwierdzający zmianę wspólnika.

Dopiero jak zarząd spółki otrzyma zawiadomienie wraz z dokumentem to potwierdzającym, może dopełnić formalności związanych z dokonaniem wpisu w KRS.

Wpis w KRS po zmianie wspólnika

Aby dokonać aktualizacji wpisu w KRS po zmianie wspólnika składacie do KRS następujące dokumenty:

 • KRS Z3
 • KRS ZE (ilość formularzy musicie dopsaować do tego ile jest wykreśleń, wpisów czy zmian dotyczących wspólników)
 • aktualna lista wspólników
 • lista osób uprawnionych do powołania zarządu (jeśli w spółce zgromadzenie wspólników jest uprawnione do powołania zarządu)

Dodatkowo załączacie w oryginale dokument potwierdzający zbycie udziałów, czyli np. umowę sprzedaży udziałów. Osobiście uważam, że żaden przepis tego od Was nie wymaga. Niestety praktyka jest taka, że dość często KRS wzywa do przedłożenie tych dokumentów.

Pamiętajcie również o dołączeniu potwierdzenia opłaty na kwotę 350 zł (250 zł opłata sądowa i 100 zł opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Numery kont bankowych znajdziecie na stronie sądu.

Dokumenty do KRS podpisuje zarząd zgodnie z reprezentacją. Jedynie listę wspólników podpisuje cały skład zarządu.

Wpis w KRS po zmianie wspólnika w S24

Tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej i sprzedaż udziałów również może odbyć się w S24. I taki przypadek Was najczęściej interesuje.

Zakładamy więc, że sprzedaż udziałów nastąpi poprzez S24, umowa spółki wymaga zgody spółki na sprzedaż udziałów, kupujacym udziały nie jest żaden ze wspólników.

Musicie więc przygotować w S24 następujące dokumenty:

 • Udzielenie zgody na zbycie udziałów przez Spółkę
 • Umowa zbycia udziałów
 • Lista wspólników
 • Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem
 • Lista adresów do doręczeń osób uprawnionych do powołania zarządu
 • Oświadczenie nowego wspólnika

Jak już podpiszecie wszystkie dokumenty to sporządzacie wniosek KRS ZEL3, załączacie do niego wszystkie sporządzone i podpisane dokumenty, dokonujecie opłaty 300 zł i wysyłacie do KRS.

Reasumując, złożenie dokumentów do KRS po zmianie wspólnika to obowiązek zarządu spółki. Koszty za wpis w KRS ponosi zatem spółka, a nie były czy aktualny wspólnik. Do obowiązków zarządu należy również aktualizacja księgi udziałów. Przeczytacie o tym we wpisie Prowadzenie księgi udziałów przez zarząd.

************

Polecam Wam również 2 wywiady:

Postępowanie w sprawach gospodarczych po nowelizacji – wywiad z Radcą Prawnym Dariuszem Mojeckim

Czy tymczasowe aresztowanie zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki? Wywiad z adwokatem Mateuszem Szymkowiakiem

A także ostatnie wpisy blogowe:

Wykreślenie prokurenta przez KRS z urzędu

Jak zmienić sposób reprezentacji spółki z o.o.?

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

W 2019 roku w życie weszła nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Ustawodawca wprowadził liczne zmiany, które dotyczą również postępowań gospodarczych. Na pewno będzie to spore wyzwanie dla prawników, a co dopiero dla zarządów spółek z o.o.

W licznych mailach prosiliście o wpisy dedykowane ostatnim zmianom. Zgodnie z życzeniem dzisiaj publikuję wyjątkowy wpis, a w nim postępowanie w sprawach gospodarczych po nowelizacji. Wpis, który jest zapisem wywiadu z Radcą Prawnym Dariuszem Mojeckim.

Pan Mecenas prowadzi własną Kancelarię w Krakowie, ale obsługuje klientów w całym kraju. Ma duże doświadczenie zawodowe, w szczególności sądowe przed sądami wszystkich instancji. Na swoim blogu sprzeciwodnakazuzaplaty.eu wyjaśnia jak napisać pozew, odpowiedź na pozew lub sprzeciw od nakazu zapłaty. I nie tylko.

Już teraz zachęcam Was do zajrzenia na blog i jego subskrypcję.

ostępowanie w sprawach gospodarczych po nowelizacji. Wywiad z Radcą Prawnym Dariuszem Mojeckim

Postępowanie w sprawach gospodarczych po nowelizacji. Wywiad z Radcą Prawnym Dariuszem Mojeckim

AK: Dzień dobry Dariuszu.

DM: Dzień dobry Aneto. Dziękuję za zaproszenie na bloga.

AK: To ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jak wiesz mój blog dotyczy praw i obowiązków członków zarządu spółki z o.o. Niedawno weszły w życie zmiany w przepisach regulujących postępowanie sądowe. Spory między przedsiębiorcami będą rozpatrywane w nowej procedurze – postępowaniu w sprawach gospodarczych. Zmiany dotkną przede wszystkim nas – prawników. Prowadzisz blog sprzeciwodnakazuzaplaty.eu zajmujący się sprawami sądowymi. Czy uważasz, że członkowie zarządów w spółkach z o.o. też muszą się dostosować do zmian?

DM: Zmian jest dużo, samo postępowanie w sprawach gospodarczych to kilkanaście nowych artykułów. Ale dla członków zarządu szczególnie istotne będą dwa przepisy. W przygotowywanej właśnie przeze mnie prezentacji na szkolenie dla przedsiębiorców część poświęconą temu tematowi zatytułowałem „Dzieci, ryby, strony i świadkowie głosu nie mają”.

AK: Dlaczego?

DM: Spośród wszystkich dowodów, jakie mogą być zaoferowane przez strony, priorytet mają dokumenty. Po pierwsze, co do zasady sąd będzie przesłuchiwał świadków tylko, gdy po wyczerpaniu pozostałych dowodów (lub jeśli dowodów takich nie było) pozostaną niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Podobnie ma się sprawa z przesłuchaniem stron.

Po drugie, członkowie zarządu muszą pamiętać, że wszystkie czynności spółki, z którymi prawo łączy nabycie, utratę lub zmianę uprawnienia w zakresie danego stosunku prawnego, będą mogły być wykazane tylko dokumentem, chyba że spółka wykaże, że nie może przedstawić dokumentu z przyczyn od siebie niezależnych.

AK: Ale to przecież nie znaczy, że wszystkie okoliczności muszą być udowadniane pismem z własnoręcznymi podpisami, prawda?

DM: Na szczęście nie. Kluczowa jest tu definicja dokumentu. Dokumentem jest „nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią”. Dokumentem jest zatem nie tylko własnoręcznie podpisane pismo. Może nim być nie tylko papier, ale i np. SMS, e-mail, a nawet nagranie rozmowy. Jeśli bowiem przebieg rozmowy nagramy i plik z nagraniem umieścimy na nośniku danych, którym może być pendrive, płyta DVD, czy dysk twardy w laptopie, to będziemy mieli do czynienia z „nośnikiem informacji”, który umożliwia zapoznanie się z treścią tejże informacji. Nagranie będzie dokumentem.

AK: Czyli nadal nic nie stoi na przeszkodzie zawierania ustnych umów?

DM: Umowy takie będą ważne, o ile oczywiście przepisy nie wymagają konkretnej formy dla ważności tej umowy. Problem leży w kwestiach dowodowych. Można bowiem zawrzeć ważną umowę ustną, której zawarcia nie da się udowodnić przed sądem.

AK: Jeśli zatem spotka się dwóch przedsiębiorców, uzgodnią przy świadkach wszystkie szczegóły współpracy, ale rozmowy nie udokumentują, to ta umowa będzie ważna, ale niemal niemożliwa do udowodnienia w sądzie?

DM: Dokładnie tak. Podobnie jak w sytuacji, gdy strony najpierw zawrą umowę w formie pisemnej, a później ustnie dopracowują szczegóły. Z tym się dość często spotykam w niemal każdej branży. Podobnie jak z tym, że strony po zawarciu pisemnej umowy ustnie zmieniają jej treść. Według nowych przepisów, jeśli sprawa trafi do sądu, to może się okazać, że sąd nawet nie będzie chciał słuchać świadków, gdyż uzna, że przedsiębiorca z własnej winy nie jest w stanie udowodnić dokumentem faktu zawarcia umowy, jej zmiany lub dokonania ustaleń między stronami.

AK: Mam podobne doświadczenia. Do zmian treści pierwotnej umowy bardzo często dochodzi w formie ustnych ustaleń. Problem będzie dotyczył nie tylko udowodnienia samego faktu zawarcia umowy o określonej treści. Jeśli nawet treść umowy zostanie udowodniona dokumentem, to problemy mogą powstać również na etapie wykonywania umowy.

DM: Oczywiście. Weźmy pierwszy z brzegu przykład. Strony zawarły umowę, której przedmiotem była naprawa skomplikowanego urządzenia. Umowa zawarta w formie pisemnej, tu nie ma problemu. Po wykonaniu robót strony, każda z kilkoma pracownikami, zebrały się, aby dokonać odbioru. Strony spisały nawet protokół odbioru. Wykonawca zobowiązał się w nim do usunięcia wad „stwierdzonych przy odbiorze”. Wszyscy obecnie wiedzieli, o jakie wady chodzi, ale… nikt nie ujął tego w protokole.

AK: I jeśli dojdzie do sporu na tle zakresu wad, to sąd może uznać, że strona postępowania z własnej winy nie dysponuje dokumentem na tę okoliczność i nie przesłucha nawet świadków. Czy w opisanej sytuacji strony mogły zrobić coś więcej, oprócz oczywiście spisania dokładnego protokołu zawierającego wszystkie wady?

DM: Mogły np. zrobić zdjęcia. Fotografia to też dokument.

AK: A jakie w takim razie obowiązki będą spoczywać na zarządzie spółki?

DM: Przede wszystkim obowiązek zapewnienia dokumentowania podejmowanych przez spółkę czynności. Treści umów, ale i sposobu wykonywania umów. Gdy czytam prawnicze opracowania dotyczące tej kwestii, widzę, że w niektórych z nich pojawia się pogląd, że według nowych przepisów profesjonalizm przedsiębiorców obejmuje m.in. dokumentowanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dla członków zarządu oznacza to przede wszystkim konieczność bieżącego dokumentowania przede wszystkim zawierania, jak i wykonania umów. Jeśli już bowiem dojdzie do procesu, to może być za późno na tworzenie dokumentów. Brak bieżącego dokumentowania oznacza ryzyko, że sąd nie dopuści wniosku o przesłuchanie świadka, a spółka przegra sprawę, bo nie udowodni kluczowych okoliczności.

AK: Czyli strona może mieć rację, ale proces przegra z braku dokumentów?

DM: Dokładnie tak. To oczywiście mogło się zdarzyć również w czasie obowiązywania dotychczasowych przepisów, ale po zmianach będzie się zdarzać dużo częściej.

AK: Dariuszu, bardzo dziękuję za interesującą rozmowę i odpowiedzi na wszystkie pytania. Jestem pewna, że to o czym dzisiaj rozmawialiśmy zainteresuje Czytelników mojego bloga.

***

Liczę, że wywiad Wam się spodobał. Koniecznie zajrzyjcie na bloga Pana Mecenasa.

*************

Polecam Wam również wywiad: Czy tymczasowe aresztowanie zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki? Wywiad z adwokatem Mateuszem Szymkowiakiem

A także ostatnie wpisy blogowe:

Wykreślenie prokurenta przez KRS z urzędu

Jak zmienić sposób reprezentacji spółki z o.o.?

Czy spółka musi mieć pracowników?

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Pytacie: W jakim przypadku nastąpi wykreślenie prokurenta przez KRS z urzędu?

We wpisie Skazany nie zostanie prokurentem pisałam, że od dnia 1 października 2018 r. weszła w życie zmiana k.s.h. rozszerzająca ograniczenia dotyczące pełnienia funkcji prokurenta. Prokurentem nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem.

Wykreślenie prokurenta przez KRS z urzędu

Wykreślenie prokurenta przez KRS z urzędu

Zgodnie z treścią art. 18 § 2 k.s.h.:

Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy.

Na prokurenta nie umocujecie zatem osoby skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w/w przepisach. Poza uchylonym art. 585 k.s.h. Oznacza to, że spółka z o.o. nie może takiej osobie udzielić prokury. A jeśli do tego dojdzie to ustanowienie nie wywoła zamierzonego skutku. Zatem nie będzie umocowana do działania jako prokurent spółki. Z kolei w przypadku skazania prokurenta po udzieleniu prokury, jego prokura wygaśnie z mocy prawa. Nie ma zatem nawet potrzeby odwoływania prokury.

Informacje o skazaniu prokurenta KRS otrzymuje automatycznie z Krajowego Rejestru Karnego. Ma wobec tego możliwość dokonać wykreślenia prokurenta z KRS z urzędu. Bez konieczności składania przez spółkę wniosku o jego wykreślenie z KRS.

*************

Polecam Wam wywiad na blogu: Czy tymczasowe aresztowanie zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki? Wywiad z adwokatem Mateuszem Szymkowiakiem

A także ostatnie wpisy blogowe:

Jak zmienić sposób reprezentacji spółki z o.o.?

Czy spółka musi mieć pracowników?

Jedyny wspólnik i jednocześnie jedyny członek zarządu na umowie o pracę

Wpływ koronawirusa na składanie wniosków do KRS

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl