Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

O zmianie przepisów k.s.h. możecie poczytać we wpisie Zmiany w k.s.h. przez koronawirusa.

Jak zwołuje sie posiedzenia zarządu po zmianie przepisów?

Postaram się Wam dzisiaj o tym opowiedzieć.

Posiedzenia zarządu po zmianie przepisów

Posiedzenia zarządu po zmianie przepisów

Zapewne nie muszę Wam przypominać, że w posiedzeniami zarządu macie do czynienia w spółkach, w których zarząd jest przynajmniej dwuosobowy. Jeśli umowa spółki nie wprowadza odmiennych uregulowań, to co do zasady zarząd podejmuje uchwały właśnie na posiedzeniach. Pamiętajcie, że nawet jeśli nie wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu to dla ważności podjętych uchwał musicie zadbać przede wszystkim, aby wszyscy członkowie zostali o nim zawiadomieni.

Jak dokonać zawiadomienia o posiedzeniu zarządu? 

W k.s.h. możecie spotkać się z zapisem, że członkowie zarządu powinni zostać „prawidłowo zawiadomieni”. Jednak brak w k.s.h. uregulowania jaki sposób zawiadomienia jest prawidłowy. A to oznacza, że sami możecie określić w jaki sposób będziecie w spółce zawiadamiać o posiedzeniu zarządu. Możecie zatem określić to w umowie spółki, regulaminie zarządu lub w innym wewnętrznym regulaminie. A bywa i tak, że wynika to z przyjętej w spółce praktyki w tym zakresie. Proponuję, aby w wolnym czasie sposób zwoływania posiedzeń czy zawiadomienia o posiedzeniach jednak spisać. Na pewno będzie pomocny w przypadku jakiegokolwiek konfliktu w zarządzie.

W związku z tym, że przepisy nie narzucają Wam sposobu zawiadomienia to macie wybór co do jego formy. Możecie zatem zawiadomić o posiedzeniu telefonicznie, mailowo, sms-em, messengerem, a także listem poleconym czy przesyłką kurierską. Można też dokonać tego za pomocą aplikacji do zarządzania projektami, poczty wewnątrznej czy CRM.

Posiedzenia zarządu zdalnie

Po zmianie przepisów k.s.h. możecie brać udział w posiedzeniu zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Możecie w ten sposób głosować podejmując uchwałę. Może to być wideo konferencja lub telekonferencja. W tym przypadku również spisujecie protokół z posiedzenia i umieszczacie w nim podjęte uchwały.

Podjęcie uchwał obiegowo

Na podstawie zmienionych przepisów k.s.h. możecie również podjąć uchwały pisemnie w tzw. trybie obiegowym. Członkowie zarządu mogą też oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka tego organu. Aby oddać w ten sposób głos, zadbajcie o pisemne upoważnienie do oddania głosu za uchwałą czy uchwałami.

Bezwzględna większość głosów

Bez względu na sposób w jaki odbędzie się posiedzenie, uchwały zostają powzięte pod warunkiem uzyskania bezwzględnej większości głosów. Chyba że w umowie spółki macie inne wymagania w tym zakresie. Pamiętajcie, że bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Z kolei głosy oddane to zarówno głosy za uchwałą, przeciwko niej, jak również wstrzymujące się. Do obliczeń nie uwzględniacie głosów nieważnych i nie oddanych.

Powyżej wskazane zasady obowiązują bez względu na to czy wprowadzicie je do umowy spółki. Przed zmianą przepisów nie było to możliwe. Aby odbyć posiedzenie zdalnie czy głosować zdalnie, musieliście zadbać o odpowiednie zapisy w umowie spółki. Aktualnie jeśli nie chcecie, aby w Waszej spółce możliwe było odbywanie posiedzeń zdalnie, głosowanie zdalne czy podejmowanie uchwał obiegowo lub za pośrednictwem innego członka, to musicie wpisać to do umowy spółki.

***********

Zapraszam Was na ostatnie wpisy blogowe:

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019 

Koronawirus a termin złożenia wniosku o upadłość

Jak spółka może uniknąć zaskoczenia po rozwodzie jednego z udziałowców – udziały w spółce z o.o. w przypadku rozwodu i podziału majątku jednego ze wspólników. Rozmowa z Adwokatem Aleksandrą Gaczek

Ponownie o zawieszeniu spółki

Zmiana terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

W tym roku w marcu opublikowałam wpis dotyczący sprawozdania finansowego za 2019 i ważnych terminów  dla spółki w 2020. Koronawirus w ostatnim czasie ma wpływ na wszystko. Na sporządzenie dokumentacji za 2019 rok również.

Jak koronawirus wpłynął na sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019?

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. przesunęło ustawowe terminy. Otrzymaliście dodatkowe 3 miesiące na sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019

Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019

Zakładając, że w większości spółek z o.o. rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym do dnia 31 marca 2020 r. byliście zobowiązani do sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego za 2019 rok. W związku z w/w rozporządzeniem termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego upływa 30 czerwca 2020 r.

Nadal sprawozdanie sporządzacie w formacie elektronicznym xml. Sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzyliście prowadzenie ksiąg rachunkowych i wszyscy członkowie zarządu. Sprawozdanie podpisujecie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Datą sporządzenia sprawozdania finansowego jest data złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie z działalności spółki i badanie biegłego rewidenta

Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym to do 31 marca 2020 r. należało sporządzić i podpisać sprawozdanie z działalności za 2019. W przypadku tego sprawozdania również termin na sporządzenie i podpisanie upływa w tym roku 30 czerwca 2020 r.

Nie wszystkie spółki z o.o. są jednak zobligowane do jego sporządzenia. Pisałam o tym we wpisie Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Z uwagi na przesunięcie terminu dla sprawozdania finansowego, przesunięte mogą zostać również terminy na ich zbadanie przez biegłych rewidentów. Oczywiście w tych spółkach, które zobligowane są do badania. Jednak to już pozostaje w ramach Waszych ustaleń z biegłymi rewidentami.

Rada nadzorcza

Nie we wszystkich spółkach jest rada nadzorcza. Jeśli u Was jest to pamiętajcie, że na radzie również spoczywają obowiązki związane z zakończeniem roku obrotowego. Do zadań rady nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym. A także ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokryciu straty. Rada nadzorcza sporządza i składa zgromadzeniu wspólników pisemne sprawozdanie z wyników tych ocen.

W praktyce więc po sporządzeniu sprawozdań, a przed terminem zwyczajnego zgromadzenia wspólników zwoływane jest posiedzenie rady nadzorczej, na którym członkowie sporządzają wyżej wspomniane sprawozdanie, tak aby móc je przedstawić na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Jeśli rok bilansowy zakończył się 31 grudnia 2019 r. to najpóźniej 30 czerwca 2020 r. odbyłoby się zwyczajne zgromadzenie wspólników. Rozporządzenie również w tym przypadku dało Wam dodatkowe 3 miesiące, przesuwając ostateczny jego termin na 30 września 2020 r.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być przynajmniej:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2019 rok
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2019
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2019 (dotyczy wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej, jeśli jest powołana)

Złożenie sprawozdania finansowego za 2019 do KRS

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i protokół ze zwyczajnego zgromadzenia to przed Wami ostatni krok. Ostatnim krokiem jest złożenie sprawozdania finansowego do KRS. Dokonujecie tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System ten umożliwia Wam bezpłatne złożenie sprawozdania bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych. W terminie 15 dni od zwyczajnego zgromadzenia wspólników (zatwierdzenia sprawozdania) musicie wysłać dokumenty do KRS. Jeśli więc zgromadzenie odbedzie się ostatniego dnia, czyli 30 września to 15 października 2020 r. mija Wam ostatni dzień terminu.

Za 2019 rok przesyłacie do KRS następujące dokumenty:

  1. sprawozdanie finansowe za 2019 rok w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  2. sprawozdanie z działalności za rok 2019 (jeśli nie jesteście zwolnieni) w postaci elektronicznej (np. xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  3. opinia biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu) w postaci elektronicznej (np. xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  4. uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku bądź pokryciu straty – mogą być zeskanowane i przesłane w pdf .

W najbliższym czasie pojawią się kolejne wpisy, które pomogą Wam uporać się z podsumowaniem 2019 roku. Zapraszam zatem do subskrypcji.

***********

Ostatnie wpisy blogowe:

Koronawirus a termin złożenia wniosku o upadłość

Zmiany w k.s.h. przez koronawirusa

Jak spółka może uniknąć zaskoczenia po rozwodzie jednego z udziałowców – udziały w spółce z o.o. w przypadku rozwodu i podziału majątku jednego ze wspólników. Rozmowa z Adwokatem Aleksandrą Gaczek

Ponownie o zawieszeniu spółki

Zmiana terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Jaki wpływ ma koronawirus na termin złożenia wniosku o upadłość?

Zapewne macie takie wrażenie, że koronawirus wpływa nie tylko na Wasze życie prywatne. Praktycznie ma wpływ na wszystko. Aktualnie każdy temat jakim się zajmuję w fazie wstępnej poddaję kontroli pod kątem ewentualnej zmiany przepisów w tym zakresie. Jak wobec tego za zmianami przepisów mają nadążać przedsiębiorcy, jeśli prawnicy już zaczynają mieć z tym problem. Rano wstaję i nie wiem czy jestem na bieżąco ze wszystkimi zmianami. Czy może coś mi umknęło. Ale nie o tym chciałam napisać. Dzisiaj trochę o upadłości i o tym jaki wpływ ma koronawirus na termin złożenia wniosku o upadłość.

Koronawirus a termin złożenia wniosku o upadłość

Koronawirus a termin złożenia wniosku o upadłość

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono również zmiany w sprawie wstrzymania rozpoczęcia i przerwania biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Artykułem 73 pkt 45 w/w ustawy dodano art. 15zzra do ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Art.  15zzra:

  1. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.
  2. Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z uwzględnieniem postanowień ust. 1 i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, określone przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony stosownie do art. 21 ust. 1, lub odpowiednio art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, bez uwzględniania postanowień ust. 1 niniejszego artykułu.

Koronawirus ma wpływ na  termin złożenia wniosku o upadłość

Jeżeli zatem w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaistnieje u Was podstawa do ogłoszenia upadłości, a przyczyną stanu niewypłacalności jest COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się. Z kolei bieg terminu do złożenia wniosku rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.

Chodzi tutaj o termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Aktualnie spółka jest zobowiązana do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. I to właśnie o ten termin chodzi w przepisach zmienionych przez koronawirusa.

Jeżeli stan niewypłacalności powstanie w spółce z o.o. w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19. Przepisy dały więc Wam trochę czasu, co osobiście uważam za dobre posunięcie. Choć zwykle dość krytycznie podchodziłam do wszelkich zmian w związku z koronawirusem to tę zmianę oceniam pozytywnie.

Przy okazji poniżej zamieszczam kilka podstawowych informacji związanych ze spełnieniem warunków do złożenia wniosku o upadłość.

Podstawa do ogłoszenia upadłości – stan niewypłacalności

Podstawą ogłoszenia upadłości spółki jest jej niewypłacalność. Definicję niewypłacalności znajdziecie w art. 11 prawa upadłościowego. Zatem o spółce niewypłacalnej można mówić w razie spełnienia jednej z dwóch przesłanek. Pierwsza z nich to utrata zdolności płatniczej. Druga to przewaga zobowiązań nad majątkiem spółki.

Utrata zdolności płatniczej

Co do utraty zdolności płatniczej to ustawa wprowadza domniemanie, że utrata zdolności ma miejsce przy opóźnieniach w płatnościach, które przekraczają trzy miesiące. I właśnie termin 30 dni dla złożenia przez spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości, liczycie od dnia, w którym spółka stała się niewypłacalna.

Jeżeli spółka ma opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekraczające trzy miesiące, to należy przyjąć, że utraciła zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych. Co do okresu trzymiesięcznego ustawodawca wprowadził domniemanie faktyczne niewypłacalności. A to oznacza, że spółka może je obalić. Przecież w praktyce może zdarzyć się gorszy okres, w którym pomimo ponadtrzymiesięcznych opóźnień w regulowaniu zobowiązań jest to sytuacja przejściowa. A spółka po niedługim czasie zacznie spłacać zobowiązania. Może to nastąpić wskutek uregulowania wszystkich zobowiązań przez klientów spółki. A może to również nastąpić po zaciągnięcia kredytów, pożyczek, zbycia części majątku czy dokapitalizowaniu spółki.

Nadmierne zadłużenie

O spółce niewypłacalnej można mówić również, gdy macie do czynienia z przewagą zobowiązań nad majątkiem spółki, czyli nadmiernym zadłużeniem. Pojawia się ono, gdy zobowiązania spółki przekroczą wartość jej majątku. Dodatkową przesłanką jest utrzymywanie się tego stanu nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy. W tej sytuacji przy ustalaniu wartości majątku bierzecie pod uwagę wartość rzeczywistą majątku, a nie księgową.

Bez względu na to, w jakiej aktualnie jesteście sytuacji, pamiętajcie o tym, że spółka i członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o upadłość w terminie. Będąc członkami zarządu możecie uwolnić się od tej odpowiedzialności. Musielibyście jednak wykazać, że w tym terminie w spółce otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Od obowiązku złożenia wniosku nie zwalnia Was jednak okoliczność, że majątek spółki nie wystarczałby na koszty postępowania upadłościowego.

***********

Ostatnie wpisy blogowe:

Zmiany w k.s.h. przez koronawirusa

Jak spółka może uniknąć zaskoczenia po rozwodzie jednego z udziałowców – udziały w spółce z o.o. w przypadku rozwodu i podziału majątku jednego ze wspólników. Rozmowa z Adwokatem Aleksandrą Gaczek

Ponownie o zawieszeniu spółki

Zmiana terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Zmiany w k.s.h. przez koronawirusa

Aneta Kułakowska21 kwietnia 20204 komentarze

Czy są jakieś zmiany w k.s.h. przez koronawirusa? – pytanie od Czytelniczki bloga sprzed kilku dni.

Pandemia koronawirusa wpłynęła na działalność wielu spółek z o.o na różnych płaszczyznach. Spływają od Was prośby o wpisy, które pozwolą na podjęcie decyzji co do dalszych kroków. Postaram się o takimi wpisami zapełnić bloga. Wymaga to jednak czasu.

Doszło również do zmiany w k.s.h. przez koronawirusa. Dzisiaj trochę zaległy wpis właśnie o zmianach w k.s.h. które weszły w życie 31 marca 2020 r. Do wprowadzenia szybkich zmian w k.s.h. przyczynił się właśnie koronawirus. A dokładnie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowo przed publikacją uzupełniłam go o informację o zmianie wprowadzonej nowelizacją z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Liczę, że przynajmniej dla części z Was informacje te będą pomocne.

Zmiany w k.s.h. przez koronawirusa

Zmiany w k.s.h. przez koronawirusa

W przypadku spółek z o.o. w/w ustawa wprowadziła zmiany w art. 208, 222, 2341 i 238 k.s.h. Zmienione przepisy umożliwiają organom spółki z o.o. działalność w innych formach. Zarząd i rada nadzorcza mogą podejmować uchwały również w trybie obiegowym. A ich członkowie mogą oddawać głosy za uchwałami za pośrednictwem innego członka.

Aktualnie głosowanie i udział w posiedzeniu zarządu i rady nadzorczej są możliwe przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oczywiście pod warunkiem, że umowa spółki nie stanowi inaczej. Oznacza to, że jeśli umowa spółki wprost wyłącza możliwość komunikacji zdalnej to wówczas nie będzie ona możliwa. Nie będzie to zatem możliwe tylko wtedy, gdy zostanie wprost wyłączone w treści umowy spółki.

Jeśli więc zależy Wam na powzięciu ważnej uchwały przez zarząd lub radę nadzorczą to musicie zapewnić, aby wszyscy zostali powiadomieni o treści uchwał które mają być podjęte. Ponadto co najmniej połowa członków musi wziąć udział w głosowaniu. Chyba że Wasza umowa spółki określa większe wymagania.

Przepisy aktualnie pozwalają na rezygnację z dotychczasowych ograniczeń dotyczących zakazu podejmowania niektórych uchwał w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dotyczy to chociaż wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Możliwość komunikacji zdalnej przepisy dopuszczają również w przypadku zgromadzenia wspólników. Zwołując takie zgromadzenie zadbajcie o zamieszczenie informacji o sposobie uczestniczenia w zgromadzeniu, zabierania głosu w jego trakcie, wykonywania prawa głosu czy  wniesienia sprzeciwu wobec podjętych wówczas uchwał bądź uchwały. Pamiętajcie, że zasady tajności w podejmowaniu niektórych uchwał nie zostały wyłączone.

Zmiany w k.s.h. w przypadku zarządu spółki

W art. 208 k.s.h. po § 5 wprowadzono § 51-53 :

§51. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§52. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§53. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Zmiany w k.s.h. w odniesieniu do rady nadzorczej

W art. 222 po § 1 dodano § 11 w brzmieniu:

W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Zmieniono art. 222 § 3 i 4 k.s.h.:

§3. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

§4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym.”

Od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z dnia 16 kwietnia 2020 r. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu (do art. 222 k.s.h. dodano § 41).

Uchylono art. 222 § 5 k.s.h. – Przepis uniemożliwiał podejmowanie uchwał w trybie obiegowym lub zdalnie przy wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Jego uchylenie sprawiło, iż aktualnie macie taką możliwość.

Zmiany w k.s.h. dotyczące zgromadzenia wspólników

Zmieniono art. 2341 k.s.h.:

§1. Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

§2. Udział w zgromadzeniu wspólników, o którym mowa w § 1, obejmuje w szczególności:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

§3. Rada nadzorcza, zaś w jej braku wspólnicy, określą w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.”;

Do art. 238 k.s.h. dodano § 3:

W przypadku, gdy udział w zgromadzeniu wspólników następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.

O kolejnych zmianach poza k.s.h. już wkrótce na blogu.

***********

Ostatnie wpisy blogowe:

Jak spółka może uniknąć zaskoczenia po rozwodzie jednego z udziałowców – udziały w spółce z o.o. w przypadku rozwodu i podziału majątku jednego ze wspólników. Rozmowa z Adwokatem Aleksandrą Gaczek

Ponownie o zawieszeniu spółki

Zmiana terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Wielu z Was czekało na ten temat. Mieliście mnóstwo wątpliwości, jeśli chodzi o udziały wspólnika, który nabył udziały w trakcie związku małżeńskiego. Nie wiedzieliście co się dzieje z udziałami w przypadku rozwodu czy podziału majątku. Dlatego też liczę, że dzisiejszy wpis Was ucieszy.

Wpis jest zapisem rozmowy z Adwokatem Aleksandrą Gaczek. Pani Mecenas prowadzi kancelarię adwokacką w Katowicach. Działa na terenie całego Śląska i okolic. Specjalizuje się w prawie rodzinnym,  reprezentuje Klientów w postępowaniach rozwodowych oraz w sprawach związanych z regulacją kontaktów z dziećmi. Na swoim blogu rozwodkatowice.pl przybliża praktyczne zastosowanie przepisów. Zachęcam Was do zajrzenia na blog Pani Mecenas i subskrypcję.

Jak spółka może uniknąć zaskoczenia po rozwodzie jednego z udziałowców – udziały w spółce z o.o. w przypadku rozwodu i podziału majątku jednego ze wspólników. Rozmowa z Adwokatem Aleksandrą Gaczek

Jak spółka może uniknąć zaskoczenia po rozwodzie jednego z udziałowców - udziały w spółce z o.o. w przypadku rozwodu i podziału majątku jednego ze wspólników. Rozmowa z Adwokatem Aleksandrą Gaczek

AK: Dzień dobry Olu!

AG: Dzień dobry Aneto, bardzo mi miło, że goszczę u Ciebie na blogu!

AK: Ja też się cieszę, ponieważ mój blog, który jest ściśle związany z tematyką biznesową, rozszerzy się o kwestie, które wiążą się z życiem prywatnym udziałowców w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

AG: Faktycznie, temat nabycia udziałów przez osobę, która pozostaje w związku małżeńskim, a pozostaje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, to doskonałe połączenie prawa spółek i prawa rodzinnego…

AK: W takim razie, czy spotkałaś się z sytuacją, w której jeden z małżonków, udziałowiec w spółce z o.o., był zdziwiony sytuacją, że część jego udziałów przypadnie na rzecz drugiego małżonka po rozwodzie i podziale majątku?

AG: Tak, takie sytuacje się zdarzały, mają miejsce w przypadku, gdy małżonkowie żyją w ustroju wspólności majątkowej i wówczas, gdy umowa spółki nie zawiera odpowiednich rozwiązań. Zdarzają się sytuację, w których rozwód i w konsekwencji – podział majątku, może doprowadzić do zmiany struktury udziałowej i ku zaskoczeniu pozostałych wspólników – wstąpienia byłego już małżonka jednego z udziałowców, do struktury udziałowej spółki.

AK: Do kogo należą udziały, które zostały objęte lub zakupione w trakcie trwania małżeństwa przez jednego z małżonków?

AG: Jeśli małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej, a wyłącznie jeden z małżonków nabył (lub objął) udział i to ten małżonek figuruje jako strona umowy, a pieniądze na pokrycie lub zakup udziałów pochodzą z majątku wspólnego małżonków, to zdecydowanie przeważa pogląd, że udziały stanowią składnik majątku wspólnego małżonków.

AK: Zatem jak wygląda sytuacja w spółce w takim przypadku? Czy pozostali udziałowcy mogą czuć niepokój z tego powodu?

AG: I tak i nie. W sytuacji, gdy małżeństwo udziałowca trwa, to ten właśnie udziałowiec, który figuruje w umowie nabycia udziałów albo który objął udziały, posiada status wspólnika i przysługują mu prawa i obowiązki przewidziane w KSH i umowie spółki dla wspólników, jest więc osobą decyzyjną, uczestniczy w zgromadzeniach wspólników oraz wykonuje inne prawa i obowiązki.

Pozostali udziałowcy w żaden sposób nie są dotknięci faktem, że udziały wchodzą do majątku małżeńskiego tego udziałowca – tutaj stresu nie ma, ponieważ małżonek udziałowca nie jest osobą w żaden sposób decyzyjną lub zaangażowaną w funkcjonowanie spółki.

Jednak sprawy mogą przybrać inny obrót po rozwodzie, wówczas na skutek podziału majątku małżeńskiego udziałowca, którego udziały weszły do wspólności majątkowej małżeńskiej, może okazać się, iż drugi małżonek otrzymał część udziałów i tym samym, już jako pełnoprawny udziałowiec – pojawi się na zgromadzeniu wspólników. Po podziale majątku nawet wszystkie udziały mogą przypaść na rzecz drugiego małżonka. Wówczas stres jest.

AK: Faktycznie może się to okazać stresujące z punktu widzenia pozostałych wspólników. Jakie rozwiązania stosujesz, aby zabezpieczyć spółkę i oczywiście udziałowców, przed zmianami w strukturze udziałowej, które mogą się wydarzyć po rozwodzie i podziale majątku jednego z udziałowców?

AG: Dostosowuję umowę spółki, aby zabezpieczyć udziałowców przed takimi niespodziankami, nie są to standardowe postanowienia umowne, które można znaleźć w formularzach umów. Umowa spółki może zawierać postanowienia na wypadek sytuacji, gdy udziały w spółce będą objęte wspólnością majątkową małżeńską, wówczas wstąpienie do spółki współmałżonka można właśnie umownie ograniczyć lub wyłączyć.

Ponadto, jeśli małżonek nabywa udziały z własnych środków, wchodzących do majątku osobistego, wówczas w umowie nabycia udziałów powinny znaleźć się zapisy, iż udziały są nabywane ze środków pochodzących z majątku osobistego nowego udziałowca, warto dokładnie opisać skąd pochodzą środki, aby w przyszłości uniknąć wątpliwości i sporu.

AK: A jak będzie wyglądał podział majątku udziałowca po rozwodzie? Czy Sąd nie pominie ustaleń umownych i nie uzna, iż część udziałów przypada współmałżonkowi, mimo, że umowa spółki zawiera wyraźne postanowienia, iż współmałżonek nie może zostać udziałowcem?

AG: Sąd jest tutaj związany postanowieniami umowy spółki. Stąd tak istotnym jest poprawne sformułowanie tych postanowień.

AK: Czy jeśli określone zostanie pochodzenie środków finansowych na nabycie udziałów jako pochodzących z majątku osobistego małżonka, a w umowie spółki brak regulacji na temat ograniczenia lub wyłączenia współmałżonka od wstąpienia do spółki, to Sąd również będzie związany takimi oświadczeniami co do pochodzenia środków na nabycie lub pokrycie udziałów?

AG: Nie, tę kwestę Sąd wnikliwie powinien zbadać przy podziale majątku małżeńskiego, stąd nie możemy polegać wyłącznie na pustych oświadczeniach małżonka – udziałowca, powinien on w postepowaniu o podział majątku udowodnić, że faktycznie środki do nabycia lub pokrycia udziałów pochodzą z jego majątku osobistego (czyli np. ze spadku, darowizny itp.), stąd ważne, aby również w umowie nabycia udziałów pochodzenie środków na ich nabycie było określone – mamy wówczas spójność i łatwiej wykazać przynależność udziałów do majątku osobistego.

AK: A jak wygląda sprzedaż udziałów, które wchodzą w skład wspólności majątkowej małżeńskiej udziałowca? Czy sprzedaż udziałów wymaga zgody współmałżonka?

AG: Nie, nie wymaga. Rozporządzenie, a więc zbycie, udziałami w spółce z o.o. należy do uprawnień wspólnika, nawet jeśli środki pochodzące na nabycie tych udziałów pochodzą z majątku wspólnego małżonków. Naturalnie środki uzyskane ze zbycia takich udziałów należy brać pod uwagę przy podziale majątku wspólnego.

AK: Olu, serdecznie dziękuję za rozmowę, cieszę się, że mogłam znaleźć wspólną płaszczyznę między prawem spółek, a prawem rodzinnym i że udało nam się porozmawiać. Jestem przekonana, że rozmowa ucieszy moich Czytelników.

Liczę, że wywiad Wam się spodobał. Koniecznie zajrzyjcie na bloga Pani Mecenas.

***********

Polecam Wam również poprzednie wywiady:

Ostatnie wpisy blogowe:

Ponownie o zawieszeniu spółki

Zmiana terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Ważne terminy w 2020 roku

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl